Programy edukacyjne – skorzystaj teraz

 • Dysortografia 2013 ponad 348 ćwiczeń. Całość zagadnień związanych z pisownią ó/u, rz/ż, ch/h.
 • Pakiet 10 programów
 • Pakiet jubileuszowy 24 programy

Okryj dlaczego, nasze programy mogą stanowić wielką pomoc w nauce ortografii i matematyki wczesnoszkolnej.

Jesteś logopedą?

Jeśli chcesz, aby informacja o Twoim gabinecie była opublikowana na naszym serwisie skontaktuj się z nami e-mailem.

gry ortograficzne

gry ortograficzne i programy ortograficzne FOXE

gry ortograficzne

Programy i gry ortograficzne i matematyczne

Gry ortograficzne i programy edukacyjne – opisy

TEL.: 77 442 15 58

KOM.: 664 15 99 33

 1. Program Dysortografia – całość zagadnień związanych z pisownią ó/u, rz/ż, ch/h.Program zawiera aż 348 ćwiczeń.
 2. Program Pisownia ĄĘ I – wspomaga naukę zagadnień związanych z pisownią ą, ę pospółgłoskach miękkich, zmiękczonych, j, l, ł, cz, sz, ż, w bezokolicznikach zakończonych na -ić, -yć, -eć, w wyrazach typu wąż ? węże (wymiana ą:ę), w wyrazach z ch.
 3. Program Pisownia ą, ę, om, on, em, en cz. II – Materiał zawarty w tym programieobejmuje pisownię ą, om, on, ę, em, en: w końcówkach form deklinacyjnych, w końcówkach formkoniugacyjnych, w cząstkach ął, ęł, ęl, w zakończeniach -ąć, -ąc, -ąwszy, itp., w zaimkach

  przysłownych i w innych wyrazach.

 4. CPK – Ćwiczenia pamięci krótkotrwałej
 5. Czytanie – analiza głoskowa, analiza literowa, układanie wyrazów z rozsypanekliterowych,
  wyodrębnianie wyrazów w zdaniu, segregowanie wyrazów wg układu liter,
  układanie wyrazów z sylab, wyszukiwanie krótkich słów w dłuższych wyrazach,
  ćwiczenie słuchu fonemowego, wskazywanie wyrazów czytanych przez lektora
 6. Dyskalkulia – zagadnienia: ćwiczenie pojęcia liczby, ćwiczenie czynnościmatematycznych, rozwiązywanie prostych zadań tekstowych i układanie do nich równań.Klasyfikacja liczb ze względu na relacje większości (mniejszości). Proste działania:

  dodawanie, odejmowanie, mnożenie. Zbiory.
  Dla kogo: uczniowie młodszych klas SP i nawet 6-latki.

 7. Matematyka – liczenie, maszyny liczące, gra pełna pułapek, (geometrycznainterpretacja liczby, gra w statki (do nauki dodawania), porównywanie długości odcinków,
  porównywanie wielkości figur na płaszczyźnie, układanie figur geometrycznych z elementów
 8. MNBT – klasyfikacja figur geometrycznych (koła, kwadraty, trójkąty), prosterównoległe i prostopadłe, nazwy liczb, oś liczbowa, dodawanie, zaznaczanie liczby mniejszej odpodanej, zaznaczenie liczby większej od podanej, Rysowanie kwadratów: o zadanym boku, polu,

  obwodzie, wg wzorca, rysowanie prostokątów,
  dziesiątkowy system pozycyjny, równania “z kratką”, dodawanie do 10, odejmowanie do 10,

  mnożenie do 100, dodawanie do 100, odejmowanie do 100.

 9. Ćwiczenia na materiale niewyrazowym II – pismo obrazkowe, zapamiętywanie kolejnościułożenia podobnych elementów,
  obwodzenie liter p P, b B, g G, d D, znajdowanie znajdowanie różnic na obrazkach, znajdowaniezadanych obiektów na obrazkach,
  układanie figur geometrycznych z rozsypanych elementów, dobieranie brakującego elementu do

  układanki geometrycznej,
  układanki z puzzli.

 10. Podstawy matematyki wczesnoszkolnej i tabliczka mnożenia – liczenie elementów wzbiorze, ćwiczenie dodawania wraz z jego reprezentacją ikoniczną,
  ćwiczenie mnożenia wraz z jego reprezentacją ikoniczną, porównywanie długości, liczenieelementów na obrazkach,
  zapamiętywanie ciągów, nauka tabliczki mnożenia w oparciu o przystosowaną do tego celu grę w

  statki.