ćwiczenia dysortografia
ćwiczenia dysortografia

Jak można efektywnie pokonać problemy w szkole?
Specyficzne trudności w uczniu się są powszechne. Trudności szkolne dotyczą w dużym stopniu poprawnej pisowni. Trudności takie mogą bardzo utrudnić przyszłą karierę zawodową. Zastosowanie odpowiedniego oprogramowania edukacyjnego może bardzo pomóc uczniom pokonywaniu takich trudności edukacyjnych. Matematyka jest ważnym przedmiotem szkolnym. Braki w danym dziale skutecznie utrudniają lub często uniemożliwiają naukę następnych działów. Problemy uczenia się matematyki to najczęściej zadawnione braki z przeszłości. Dzieci rozpoczynające naukę matematyki muszą nauczyć się prostych działań. Podstawą nauki w szkole w ogóle jest umiejętność pisania i czytania. Oczywiście specyficzne trudności w uczeniu się występują w innych językach, krajach ect. Specyficzne trudności w uczeniu się to w języku angielskim: specific learning difficulties.

Kup teraz

do ściągnięcia matematyka , do pobrania pisanie , analizator wzrokowy do pobrania , do ściągnięcia pisanie ze słuchu , na pc czytanie , matematyka ćwiczenia , do ściągnięcia dysortografia , dysleksja zadania , ortografia na pc , pisownia ó program , pisownia h program , na komputer pisownia ż , pisownia rz program , dyskalkulia ćwiczenie , aplikacja pisownia , do pobrania układnie zdań , ćwiczenia pisownia h , na komputer tabliczka mnożenia , do ściągnięcia pisownia , aplikacja dyskalkulia , na komputer nauka liczenia , na pc dyskalkulia , na komputer matematyka gimnazjum , pisanie ze słuchu ćwiczenia , na komputer odejmowanie , ortografia ćwiczenie , mnożenie program , program ortografia , zadania matematyka , na komputer ortografia , pisownia u do ściągnięcia , układnie zdań ćwiczenie , do pobrania dyskalkulia , matematyka zadania , dyskalkulia do ściągnięcia , matematyka do ściągnięcia , matematyka gimnazjum aplikacja , zadania rozsypanki wyrazowe , na komputer dysortografia , matematyka gimnazjum ćwiczenie , pisownia ch ćwiczenie , na komputer mnożenie , ćwiczenia pisownia , ćwiczenie matematyka wczesnoszkolna , aplikacja matematyka wczesnoszkolna , na pc rozsypanki wyrazowe , układnie zdań na pc , ćwiczenie tabliczka mnożenia , do ściągnięcia dodawania , dysortografia aplikacja

Kup teraz.

ćwiczenia dysortografia

Trudności szkolne można pokonać!

aplikacja dyskalkulia

Pokonaj trudności szkolne!

aplikacja dyskalkulia

Jak efektywnie pokonać trudności w szkole?
Szacuje się, że aż 10% dzieci ma specyficzne trudności w uczeniu się. Są to umiejętności niezbędne do nauki w szkole. Problemy takie mogą spowodować stresów. Wiele osób przeraża wizja lekarza mylącego nazwy na recepcie. Zastosowanie specjalnego oprogramowania edukacyjnego może skutecznie pomóc uczniom w przezwyciężaniu tych problemów szkolnych. Matematyka jest bardzo ważnym przedmiotem szkolnym. Braki w danym dziale skutecznie utrudniają lub często uniemożliwiają naukę następnych działów. Problemy matematyki to bardzo często zadawnione braki z przeszłości. Uczniowie rozpoczynający naukę matematyki muszą nauczyć się prostych działań. Podstawą nauki w szkole w ogóle jest umiejętność pisania i czytania. Co oczywiste specyficzne trudności w uczeniu się występują w innych językach, krajach ect.

Kup teraz

do ściągnięcia matematyka , do pobrania pisanie , analizator wzrokowy do pobrania , dysortografia na pc , do ściągnięcia nauka liczenia , ćwiczenie ortografia , ortografia na pc , pisownia ó program , dysleksja ćwiczenie , mnożenie na pc , pisownia rz program , aplikacja pisownia , aplikacja analizator wzrokowy , do pobrania układnie zdań , program analizator słuchowy , do ściągnięcia matematyka gimnazjum, na komputer tabliczka mnożenia , do ściągnięcia pisownia rz , dyskalkulia aplikacja , ćwiczenia dysortografia , matematyka na komputer , analizator słuchowy program , do pobrania pisownia , program dodawania , pisownia u na pc , ortografia ćwiczenie , mnożenie program , pisownia do pobrania , program ortografia , aplikacja pisownia rz, liczenie do ściągnięcia , do ściągnięcia ortografia , układnie zdań ćwiczenie , do pobrania dyskalkulia , dyskalkulia do ściągnięcia , ćwiczenia układanie wyrazów , matematyka do ściągnięcia , matematyka gimnazjum aplikacja , zadania rozsypanki wyrazowe , nauka liczenia zadania , na komputer dysortografia , mnożenie do ściągnięcia , matematyka gimnazjum ćwiczenie , ćwiczenia odejmowanie , ćwiczenia pisownia , zadania głoski miękkie , aplikacja matematyka wczesnoszkolna , ćwiczenia dyskalkulia , program pisownia , ćwiczenie tabliczka mnożenia

Kup teraz.

aplikacja dyskalkulia

Słowniczek:

Dysortografia – uczeń popełnia błędy ortograficzne
Dysgrafia – trudności w pisaniu, pismo nieczytelne i nieestetyczne, brzydkie pismo
Dyskalkulia – to specyficzne trudności w uczeniu się matematyki, wykonywaniu działań, liczeniu
Dysleksja – to trudności w czytaniu
Dysleksja rozwojowa – specyficzne trudności w uczeniu się. Dotyczą umiejętności takich jak czytanie, pisanie, liczenie, wykonywanie działań.

Problemy te występują u dzieci z prawidłowym, często wysokim poziomem rozwoju intelektualnego.

dyskalkulia aplikacja

Słowniczek:

Dysortografia – uczeń popełnia błędy ortograficzne
Dysgrafia – trudności w pisaniu, pismo nieczytelne i nieestetyczne, brzydkie pismo
Dyskalkulia – to specyficzne trudności w uczeniu się matematyki, wykonywaniu działań, liczeniu
Dysleksja – to trudności w czytaniu
Dysleksja rozwojowa – specyficzne trudności w uczeniu się. Dotyczą umiejętności takich jak czytanie, pisanie, liczenie, wykonywanie działań.

Problemy te występują u dzieci z prawidłowym, często wysokim poziomem rozwoju intelektualnego.

dyskalkulia aplikacja

Trudności szkolne można pokonać!

Jak można skutecznie pokonać problemy w szkole?
Specyficzne trudności w uczniu się są powszechne. Trudności szkolne dotyczą w dużym stopniu poprawnej pisowni. Trudności takie mogą bardzo utrudnić przyszłą karierę zawodową. Wiele osób przeraża wizja lekarza mylącego nazwy leków na recepcie. Użycie odpowiedniego oprogramowania edukacyjnego może skutecznie pomóc uczniom w przezwyciężaniu tych trudności edukacyjnych. Matematyka jest ważnym przedmiotem . Braki w danym dziale skutecznie utrudniają lub często uniemożliwiają naukę następnych działów. Trudności uczenia się matematyki to często zadawnione braki z przeszłości. Uczniowie rozpoczynający naukę matematyki muszą nauczyć się dziecięcego liczenia. Braki w zakresie ortografii pogarszają nie tylko oceny w szkole, ale mogą również zdyskwalifikować kandydata do pracy w dorosłym życiu. Oczywiście specyficzne trudności w uczeniu się występują w innych językach, krajach ect. Specyficzne trudności w uczeniu się to w języku angielskim: specific learning difficulties.

Kup teraz

do ściągnięcia matematyka , zadania nauka liczenia , na pc układnie zdań , do ściągnięcia pisanie ze słuchu , matematyka ćwiczenia , program nauka liczenia , dysleksja zadania , pisownia ó program , do ściągnięcia pisownia ó , dysleksja ćwiczenie , mnożenie na pc , dodawania na komputer , pisownia ż do ściągnięcia , ćwiczenia pisownia h , na komputer tabliczka mnożenia , do ściągnięcia pisownia , dyskalkulia aplikacja , ćwiczenia dysortografia , na pc dyskalkulia , analizator słuchowy program , pisownia rz na komputer , program dodawania , pisanie ze słuchu ćwiczenia , program pisownia ż , mnożenie na komputer , na komputer pisanie ze słuchu , mnożenie program , do pobrania matematyka wczesnoszkolna , program ortografia , aplikacja pisownia rz, na komputer ortografia , pisownia u do ściągnięcia , układnie zdań ćwiczenie , matematyka zadania , ćwiczenia układanie wyrazów , pisownia ch na pc , matematyka do ściągnięcia , matematyka gimnazjum aplikacja , nauka liczenia zadania , odejmowanie ćwiczenia , na komputer dysortografia , matematyka do pobrania , ćwiczenia odejmowanie , nauka liczenia na pc , ćwiczenie matematyka wczesnoszkolna , aplikacja matematyka wczesnoszkolna , ćwiczenia dyskalkulia , zadania pisownia h , ćwiczenie czytanie , matematyka na pc

Kup teraz.

dyskalkulia aplikacja

Pokonaj trudności szkolne!

Matematyka wczesnoszkolna i ortografia

Jak można skutecznie przezwyciężyć problemy szkolne?
Szacuje się, że aż 10% dzieci ma specyficzne trudności w uczeniu się. Trudności szkolne dotyczą głównie czytania i matematyki wczesnoszkolnej. Trudności takie mogą bardzo utrudnić przyszłą karierę zawodową. Wiele osób przeraża wizja lekarza mylącego nazwy leków na recepcie. Użycie odpowiedniego oprogramowania edukacyjnego może skutecznie pomóc uczniom w przezwyciężaniu takich problemów edukacyjnych. Matematyka jest ważnym i specyficznym przedmiotem . Trudności piętrzą się i nawarstwiają. Trudności matematyki to bardzo często zadawnione braki z przeszłości. Uczniowie rozpoczynający uczenie się matematyki muszą nauczyć się porównywania. Podstawą do nauki w szkole w ogóle jest umiejętność pisania i czytania. Co oczywiste specyficzne trudności w uczeniu się występują w innych językach, krajach ect. Specyficzne trudności w uczeniu się to w języku angielskim: specific learning difficulties.

Kup teraz

dodawania zadania , dysortografia ćwiczenie , do ściągnięcia pisanie ze słuchu , dysortografia na pc , matematyka ćwiczenia , do ściągnięcia nauka liczenia , ćwiczenie ortografia , pisanie ze słuchu do pobrania , pisownia ó program , do ściągnięcia pisownia ó , pisownia h program , na komputer pisownia ż , pisownia rz program , dyskalkulia ćwiczenie , aplikacja analizator wzrokowy , program analizator słuchowy , matematyka gimnazjum program , do ściągnięcia matematyka gimnazjum, na komputer tabliczka mnożenia , pisanie do ściągnięcia , na komputer układnie zdań , dyskalkulia aplikacja , aplikacja dyskalkulia , ćwiczenia dysortografia , na komputer nauka liczenia , na pc dyskalkulia , na komputer matematyka gimnazjum , do pobrania pisownia , program pisownia ż , na komputer odejmowanie , mnożenie na komputer , mnożenie program , do pobrania matematyka wczesnoszkolna , program ortografia , liczenie do ściągnięcia , na komputer ortografia , zadania dodawania , układnie zdań ćwiczenie , matematyka zadania , ćwiczenia układanie wyrazów , matematyka do ściągnięcia , zadania liczenie , matematyka gimnazjum aplikacja , do pobrania ortografia , odejmowanie ćwiczenia , matematyka do pobrania , matematyka gimnazjum ćwiczenie , ćwiczenia odejmowanie , nauka liczenia na pc , ćwiczenia pisownia

Kup teraz.

na komputer układnie zdań

Pomóż dziecku w szkole

do ściągnięcia pisownia
do ściągnięcia pisownia

Jak można skutecznie pokonać problemy szkolne?
Szacuje się, że około 10% dzieci ma specyficzne trudności w uczeniu się. Są to umiejętności niezbędne do dalszej nauki w szkole. Trudności takie mogą bardzo utrudnić przyszłą karierę zawodową. Użycie odpowiedniego oprogramowania może skutecznie pomóc dzieciom pokonywaniu tych trudności w uczeniu się. Matematyka jest ważnym i specyficznym przedmiotem . Braki w danym dziale skutecznie utrudniają lub często uniemożliwiają naukę następnych działów. Problemy matematyki to najczęściej zadawnione braki z przeszłości. Dzieci rozpoczynające naukę matematyki muszą nauczyć się dziecięcego liczenia. Braki z ortografii pogarszają nie tylko oceny w szkole, ale mogą również zdyskwalifikować jako kandydata do pracy w dorosłym życiu. Co oczywiste specyficzne trudności w uczeniu się występują w innych językach, krajach ect.

Kup teraz

dodawania zadania , dysortografia ćwiczenie , analizator wzrokowy do pobrania , na pc czytanie , program nauka liczenia , do ściągnięcia dysortografia , dysleksja zadania , ortografia na pc , pisownia ó program , pisownia h program , mnożenie na pc , dodawania na komputer , aplikacja analizator wzrokowy , pisownia ż do ściągnięcia , ćwiczenia pisownia h , do ściągnięcia matematyka gimnazjum, na komputer tabliczka mnożenia , do ściągnięcia pisownia rz , dyskalkulia aplikacja , na komputer nauka liczenia , analizator słuchowy program , na komputer matematyka gimnazjum , program dodawania , pisanie ze słuchu ćwiczenia , program pisownia ż , mnożenie na komputer , ortografia ćwiczenie , do pobrania matematyka wczesnoszkolna , pisownia do pobrania , program ortografia , aplikacja pisownia rz, zadania matematyka , pisownia u do ściągnięcia , zadania dodawania , układnie zdań ćwiczenie , do pobrania dyskalkulia , układanie wyrazów do pobrania , matematyka zadania , ćwiczenia układanie wyrazów , zadania liczenie , do pobrania ortografia , zadania rozsypanki wyrazowe , odejmowanie ćwiczenia , matematyka do pobrania , pisownia ch ćwiczenie , na komputer mnożenie , nauka liczenia na pc , ćwiczenie matematyka wczesnoszkolna , zadania głoski miękkie , na pc rozsypanki wyrazowe

Kup teraz.

do ściągnięcia pisownia rz

Jak można efektywnie pokonać problemy szkolne?
Szacuje się, że aż 10% dzieci ma specyficzne trudności w uczeniu się. Trudności szkolne dotyczą głównie poprawnej pisowni. Trudności takie mogą bardzo utrudnić przyszłą karierę zawodową. Wielu z nas przeraża wizja lekarza mylącego nazwy leków na recepcie. Zastosowanie specjalnego oprogramowania może skutecznie pomóc dzieciom w przezwyciężaniu takich trudności szkolnych. Matematyka jest bardzo ważnym przedmiotem szkolnym. Braki w danym dziale skutecznie utrudniają lub często uniemożliwiają naukę następnych działów. Problemy matematyki to bardzo często zadawnione braki z przeszłości. Dzieci rozpoczynające uczenie się matematyki muszą nauczyć się prostych działań. Podstawą do nauki w szkole w ogóle jest umiejętność pisania i czytania. Oczywiście specyficzne trudności w uczeniu się występują w innych językach, krajach ect. Specyficzne trudności w uczeniu się to w języku angielskim: specific learning difficulties.

Kup teraz

do ściągnięcia matematyka , dodawania zadania , zadania nauka liczenia , do pobrania pisanie , dysortografia ćwiczenie , do ściągnięcia pisanie ze słuchu , matematyka ćwiczenia , program nauka liczenia , dysleksja zadania , ortografia na pc , do ściągnięcia pisownia ó , pisownia h program , na komputer pisownia ż , pisownia rz program , dodawania na komputer , aplikacja pisownia , aplikacja analizator wzrokowy , do pobrania układnie zdań , program analizator słuchowy , do ściągnięcia matematyka gimnazjum, pisanie do ściągnięcia , na komputer układnie zdań , dyskalkulia aplikacja , na komputer nauka liczenia , analizator słuchowy program , pisownia rz na komputer , program dodawania , pisanie ze słuchu ćwiczenia , pisownia u na pc , ortografia ćwiczenie , na komputer pisanie ze słuchu , pisownia do pobrania , zadania matematyka , pisownia u do ściągnięcia , zadania dodawania , do pobrania dyskalkulia , układanie wyrazów do pobrania , ćwiczenia układanie wyrazów , zadania liczenie , do pobrania ortografia , zadania rozsypanki wyrazowe , odejmowanie ćwiczenia , matematyka do pobrania , matematyka gimnazjum ćwiczenie , pisownia ch ćwiczenie , na komputer mnożenie , ćwiczenia pisownia , zadania głoski miękkie , aplikacja matematyka wczesnoszkolna , na pc rozsypanki wyrazowe

Kup teraz.

Pokonaj trudności szkolne!

Jak efektywnie pokonać problemy w szkole?
Specyficzne trudności w uczniu się są powszechne. Trudności szkolne dotyczą w dużym stopniu poprawnej pisowni. Problemy takie mogą spowodować stresów. Wiele osób przeraża wizja lekarza mylącego nazwy na recepcie. Użycie specjalnego oprogramowania może bardzo pomóc uczniom w przezwyciężaniu takich trudności edukacyjnych. Matematyka jest bardzo ważnym przedmiotem szkolnym. Trudności piętrzą się i nawarstwiają. Problemy matematyki to bardzo często zadawnione braki z przeszłości. Dzieci rozpoczynające naukę matematyki muszą nauczyć się prostych działań. Podstawą do nauki w szkole w ogóle jest umiejętność pisania i czytania. Oczywiście specyficzne trudności występują w innych językach, krajach ect.

Kup teraz

do ściągnięcia matematyka , dodawania zadania , do pobrania pisanie , dysortografia ćwiczenie , do ściągnięcia pisanie ze słuchu , matematyka ćwiczenia , do ściągnięcia nauka liczenia , program nauka liczenia , do ściągnięcia dysortografia , ćwiczenie ortografia , ortografia na pc , pisanie ze słuchu do pobrania , pisownia ó program , pisownia h program , na komputer pisownia ż , mnożenie na pc , dyskalkulia ćwiczenie , aplikacja pisownia , do pobrania układnie zdań , matematyka gimnazjum program , do ściągnięcia matematyka gimnazjum, pisanie do ściągnięcia , na komputer układnie zdań , aplikacja dyskalkulia , ćwiczenia dysortografia , matematyka na komputer , analizator słuchowy program , pisownia rz na komputer , program dodawania , pisownia u na pc , na komputer odejmowanie , na komputer pisanie ze słuchu , pisownia do pobrania , program ortografia , aplikacja pisownia rz, zadania matematyka , pisownia u do ściągnięcia , układnie zdań ćwiczenie , do pobrania dyskalkulia , dyskalkulia do ściągnięcia , matematyka do ściągnięcia , zadania liczenie , ćwiczenia pisownia ż , matematyka gimnazjum aplikacja , zadania rozsypanki wyrazowe , nauka liczenia zadania , mnożenie do ściągnięcia , matematyka gimnazjum ćwiczenie , na komputer mnożenie , nauka liczenia na pc

Kup teraz.

pisanie do ściągnięcia

Pomóż dziecku w szkole

Jak można efektywnie przezwyciężyć trudności szkolne?
Szacuje się, że około 10% dzieci ma specyficzne trudności w uczeniu się. Trudności szkolne dotyczą głównie poprawnej pisowni. Problemy z ortografią, czytaniem i matematyką wczesnoszkolną mogą spowodować stresów. Wiele osób przeraża wizja lekarza mylącego nazwy leków na recepcie. Zastosowanie specjalnego oprogramowania edukacyjnego może bardzo pomóc dzieciom w przezwyciężaniu tych problemów szkolnych. Matematyka jest bardzo ważnym przedmiotem szkolnym. Trudności piętrzą się i nawarstwiają. Problemy matematyki to często zadawnione braki z przeszłości. Dzieci rozpoczynające naukę matematyki muszą nauczyć się porównywania. Podstawą do nauki w szkole w ogóle jest umiejętność pisania i czytania. Oczywiście specyficzne trudności w uczeniu się występują w innych językach, krajach ect. Specyficzne trudności w uczeniu się to w języku angielskim: specific learning difficulties.

Kup teraz

do ściągnięcia matematyka , dodawania zadania , dysortografia ćwiczenie , analizator wzrokowy do pobrania , do ściągnięcia pisanie ze słuchu , dysortografia na pc , na pc czytanie , do ściągnięcia nauka liczenia , do ściągnięcia dysortografia , ortografia na pc , pisownia ó program , pisownia h program , na komputer pisownia ż , mnożenie na pc , pisownia rz program , dyskalkulia ćwiczenie , dodawania na komputer , pisownia ż do ściągnięcia , program analizator słuchowy , ćwiczenia pisownia h , do ściągnięcia matematyka gimnazjum, pisanie do ściągnięcia , na komputer układnie zdań , aplikacja dyskalkulia , matematyka na komputer , na pc dyskalkulia , analizator słuchowy program , na komputer matematyka gimnazjum , do pobrania pisownia , program dodawania , program pisownia ż , pisownia u na pc , na komputer odejmowanie , mnożenie na komputer , ortografia ćwiczenie , do pobrania matematyka wczesnoszkolna , program ortografia , zadania matematyka , na komputer ortografia , do ściągnięcia ortografia , układnie zdań ćwiczenie , układanie wyrazów do pobrania , ćwiczenia układanie wyrazów , matematyka do ściągnięcia , ćwiczenia pisownia ż , zadania rozsypanki wyrazowe , na komputer dysortografia , matematyka do pobrania , matematyka gimnazjum ćwiczenie , na komputer mnożenie

Kup teraz.

na komputer tabliczka mnożenia

do ściągnięcia matematyka gimnazjum

Słowniczek:

Dysortografia – uczeń popełnia błędy ortograficzne
Dysgrafia – trudności w pisaniu, pismo nieczytelne i nieestetyczne, brzydkie pismo
Dyskalkulia – to specyficzne trudności w uczeniu się matematyki, wykonywaniu działań, liczeniu
Dysleksja – to trudności w czytaniu
Dysleksja rozwojowa – specyficzne trudności w uczeniu się. Dotyczą umiejętności takich jak czytanie, pisanie, liczenie, wykonywanie działań.

Problemy te występują u dzieci z prawidłowym, często wysokim poziomem rozwoju intelektualnego.

Jak skutecznie przezwyciężyć problemy w szkole?
Specyficzne trudności w uczniu się są bardzo powszechne. Są to umiejętności niezbędne do dalszej nauki w szkole. Trudności takie mogą bardzo utrudnić przyszłą karierę zawodową. Zastosowanie specjalnego oprogramowania może bardzo pomóc dzieciom pokonywaniu tych trudności szkolnych. Matematyka jest ważnym i specyficznym przedmiotem . Braki w danym dziale skutecznie utrudniają lub często uniemożliwiają naukę następnych działów. Niechęć do uczenia się matematyki to często zadawnione braki z przeszłości. Uczniowie rozpoczynający uczenie się matematyki muszą nauczyć się porównywania. Braki z ortografii obniżają nie tylko oceny w szkole, ale mogą również zdyskwalifikować jako kandydata do pracy w zawodowym życiu. Oczywiście specyficzne trudności występują w innych językach, krajach ect. Specyficzne trudności w uczeniu się to w języku angielskim: specific learning difficulties.

Kup teraz

dodawania zadania , zadania nauka liczenia , do pobrania pisanie , dysortografia ćwiczenie , na pc układnie zdań , dysortografia na pc , do ściągnięcia nauka liczenia , do ściągnięcia dysortografia , ortografia na pc , do ściągnięcia pisownia ó , pisownia h program , mnożenie na pc , dodawania na komputer , aplikacja analizator wzrokowy , do pobrania układnie zdań , matematyka gimnazjum program , do ściągnięcia matematyka gimnazjum, pisanie do ściągnięcia , na komputer układnie zdań , aplikacja dyskalkulia , matematyka na komputer , analizator słuchowy program , do pobrania pisownia , program dodawania , pisownia u na pc , mnożenie na komputer , mnożenie program , do pobrania matematyka wczesnoszkolna , program ortografia , liczenie do ściągnięcia , do ściągnięcia ortografia , układnie zdań ćwiczenie , matematyka zadania , pisownia ch na pc , matematyka do ściągnięcia , matematyka gimnazjum aplikacja , nauka liczenia zadania , odejmowanie ćwiczenia , mnożenie do ściągnięcia , matematyka do pobrania , ćwiczenia odejmowanie , na komputer mnożenie , nauka liczenia na pc , ćwiczenia pisownia , aplikacja matematyka wczesnoszkolna , ćwiczenia dyskalkulia , układnie zdań na pc , ćwiczenie tabliczka mnożenia , do ściągnięcia dodawania , matematyka na pc

Kup teraz.

do ściągnięcia matematyka gimnazjum

Słowniczek:

Dysortografia – uczeń popełnia błędy ortograficzne
Dysgrafia – trudności w pisaniu, pismo nieczytelne i nieestetyczne, brzydkie pismo
Dyskalkulia – to specyficzne trudności w uczeniu się matematyki, wykonywaniu działań, liczeniu
Dysleksja – to trudności w czytaniu
Dysleksja rozwojowa – specyficzne trudności w uczeniu się. Dotyczą umiejętności takich jak czytanie, pisanie, liczenie, wykonywanie działań.

Problemy te występują u dzieci z prawidłowym, często wysokim poziomem rozwoju intelektualnego.

Skontaktuj się z nami

Kontynując korzystanie z tej strony, wyrażasz zgodę na użycie polików cookies i naszą politykę prywatności. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close