analizator wzrokowy program

Jak można efektywnie przezwyciężyć trudności szkolne?
Specyficzne trudności w uczniu się są powszechne. Są to umiejętności niezbędne do nauki w szkole. Problemy z ortografią, czytaniem i matematyką wczesnoszkolną mogą spowodować stresów. Zastosowanie odpowiedniego oprogramowania może skutecznie pomóc dzieciom pokonywaniu takich trudności szkolnych. Matematyka jest bardzo ważnym i specyficznym przedmiotem szkolnym. Trudności piętrzą się i nawarstwiają. Niechęć do matematyki to najczęściej zadawnione braki z przeszłości. Dzieci rozpoczynające naukę matematyki muszą opanować dziecięce liczenie, porównywanie ilości substancji, proste działania. Podstawą nauki w szkole w ogóle jest umiejętność pisania i czytania. Oczywiście specyficzne trudności w uczeniu się występują w innych językach, krajach ect. Specyficzne trudności w uczeniu się to w języku angielskim: specific learning difficulties.

Kup teraz

liczenie na komputer , dodawania zadania , do pobrania pisanie , na pc układnie zdań , do ściągnięcia pisanie ze słuchu , na pc czytanie , matematyka ćwiczenia , do ściągnięcia dysortografia , ćwiczenie ortografia , pisanie ze słuchu do pobrania , dysleksja ćwiczenie , mnożenie na pc , dyskalkulia ćwiczenie , aplikacja pisownia , aplikacja analizator wzrokowy , program analizator słuchowy , matematyka gimnazjum program , do ściągnięcia matematyka gimnazjum, do ściągnięcia pisownia rz , na komputer układnie zdań , aplikacja dyskalkulia , na komputer nauka liczenia , na pc dyskalkulia , analizator słuchowy program , pisownia rz na komputer , na komputer matematyka gimnazjum , do pobrania pisownia , program pisownia ż , pisownia u na pc , na komputer odejmowanie , na komputer pisanie ze słuchu , mnożenie program , program ortografia , liczenie do ściągnięcia , do ściągnięcia ortografia , do pobrania dyskalkulia , matematyka zadania , pisownia ch na pc , matematyka do ściągnięcia , ćwiczenia pisownia ż , zadania rozsypanki wyrazowe , odejmowanie ćwiczenia , matematyka do pobrania , pisownia ch ćwiczenie , na komputer mnożenie , nauka liczenia na pc , ćwiczenie matematyka wczesnoszkolna , zadania głoski miękkie , ćwiczenia tabliczka mnożenia , na pc rozsypanki wyrazowe

Kup teraz.

analizator wzrokowy program

Jak skutecznie pokonać problemy szkolne?
Specyficzne trudności w uczniu się są powszechne. Są to umiejętności niezbędne do nauki w szkole. Trudności takie mogą bardzo utrudnić przyszłą karierę zawodową. Wiele osób przeraża wizja lekarza mylącego nazwy leków na recepcie. Użycie specjalnego oprogramowania edukacyjnego może skutecznie pomóc dzieciom pokonywaniu tych problemów szkolnych. Matematyka jest ważnym przedmiotem . Braki w danym dziale skutecznie utrudniają lub często uniemożliwiają naukę następnych działów. Niechęć do matematyki to często zadawnione braki z przeszłości. Uczniowie rozpoczynający naukę matematyki muszą opanować dziecięce liczenie, porównywanie ilości substancji, proste działania. Braki z ortografii obniżają nie tylko oceny z języka polskiego, ale mogą również zdyskwalifikować kandydata do pracy w dorosłym życiu. Co oczywiste specyficzne trudności w uczeniu się występują w innych językach, krajach ect. Specyficzne trudności w uczeniu się to w języku angielskim: specific learning difficulties.

Kup teraz

liczenie na komputer , do ściągnięcia matematyka , zadania nauka liczenia , do pobrania pisanie , analizator wzrokowy do pobrania , dysortografia na pc , do ściągnięcia nauka liczenia , do ściągnięcia dysortografia , ćwiczenie ortografia , ortografia na pc , do ściągnięcia pisownia ó , dysleksja ćwiczenie , pisownia h program , mnożenie na pc , pisownia rz program , aplikacja pisownia , pisownia ż do ściągnięcia , do pobrania układnie zdań , matematyka gimnazjum program , na komputer tabliczka mnożenia , pisanie do ściągnięcia , do ściągnięcia pisownia rz , dyskalkulia aplikacja , na komputer nauka liczenia , na pc dyskalkulia , na komputer matematyka gimnazjum , do pobrania pisownia , program dodawania , pisanie ze słuchu ćwiczenia , program pisownia ż , mnożenie na komputer , na komputer pisanie ze słuchu , mnożenie program , program ortografia , zadania matematyka , na komputer ortografia , pisownia u do ściągnięcia , układnie zdań ćwiczenie , do pobrania dyskalkulia , matematyka zadania , pisownia ch na pc , ćwiczenia pisownia ż , zadania rozsypanki wyrazowe , odejmowanie ćwiczenia , mnożenie do ściągnięcia , matematyka do pobrania , pisownia ch ćwiczenie , nauka liczenia na pc , zadania głoski miękkie , na pc rozsypanki wyrazowe

Kup teraz.

aplikacja dysortografia

Słowniczek:

Dysortografia – uczeń popełnia błędy ortograficzne
Dysgrafia – trudności w pisaniu, pismo nieczytelne i nieestetyczne, brzydkie pismo
Dyskalkulia – to specyficzne trudności w uczeniu się matematyki, wykonywaniu działań, liczeniu
Dysleksja – to trudności w czytaniu
Dysleksja rozwojowa – specyficzne trudności w uczeniu się. Dotyczą umiejętności takich jak czytanie, pisanie, liczenie, wykonywanie działań.

Problemy te występują u dzieci z prawidłowym, często wysokim poziomem rozwoju intelektualnego.

Jak można efektywnie przezwyciężyć trudności szkolne?
Specyficzne trudności w uczniu się są powszechne. Są to umiejętności niezbędne do dalszej nauki w szkole. Trudności takie mogą bardzo utrudnić przyszłą karierę zawodową. Zastosowanie specjalnego oprogramowania edukacyjnego może skutecznie pomóc uczniom w przezwyciężaniu tych trudności w uczeniu się. Matematyka jest bardzo ważnym przedmiotem szkolnym. Braki w danym dziale skutecznie utrudniają lub często uniemożliwiają naukę następnych działów. Problemy matematyki to często zadawnione braki z przeszłości. Dzieci rozpoczynające uczenie się matematyki muszą nauczyć się dziecięcego liczenia. Braki w zakresie ortografii obniżają nie tylko oceny z języka polskiego, ale mogą również zdyskwalifikować jako kandydata do pracy w dorosłym życiu. Oczywiście specyficzne trudności w uczeniu się występują w innych językach, krajach ect.

Kup teraz

liczenie na komputer , do ściągnięcia matematyka , zadania nauka liczenia , na pc układnie zdań , do ściągnięcia pisanie ze słuchu , na pc czytanie , program nauka liczenia , do ściągnięcia dysortografia , ortografia na pc , pisownia ó program , pisownia h program , na komputer pisownia ż , mnożenie na pc , dodawania na komputer , pisownia ż do ściągnięcia , do pobrania układnie zdań , ćwiczenia pisownia h , matematyka gimnazjum program , pisanie do ściągnięcia , do ściągnięcia pisownia , aplikacja dyskalkulia , matematyka na komputer , analizator słuchowy program , pisownia rz na komputer , do pobrania pisownia , program pisownia ż , mnożenie na komputer , na komputer pisanie ze słuchu , do pobrania matematyka wczesnoszkolna , aplikacja pisownia rz, na komputer ortografia , zadania dodawania , układanie wyrazów do pobrania , ćwiczenia układanie wyrazów , matematyka do ściągnięcia , ćwiczenia pisownia ż , matematyka gimnazjum aplikacja , nauka liczenia zadania , odejmowanie ćwiczenia , mnożenie do ściągnięcia , matematyka gimnazjum ćwiczenie , pisownia ch ćwiczenie , ćwiczenia odejmowanie , nauka liczenia na pc , ćwiczenie matematyka wczesnoszkolna , ćwiczenia tabliczka mnożenia , ćwiczenia dyskalkulia , układnie zdań na pc , program pisownia , zadania pisownia h

Kup teraz.

aplikacja pisownia h

Matematyka wczesnoszkolna i ortografia

aplikacja pisownia h

Trudności szkolne można pokonać!

Jak skutecznie przezwyciężyć problemy szkolne?
Specyficzne trudności w uczniu się są powszechne. Są to umiejętności niezbędne do nauki w szkole. Problemy takie mogą spowodować stresów. Zastosowanie odpowiedniego oprogramowania może bardzo pomóc dzieciom pokonywaniu tych problemów w uczeniu się. Matematyka jest bardzo ważnym i specyficznym przedmiotem . Braki w danym dziale skutecznie utrudniają lub często uniemożliwiają naukę następnych działów. Niechęć do matematyki to bardzo często zadawnione braki z przeszłości. Uczniowie rozpoczynający uczenie się matematyki muszą nauczyć się prostych działań. Braki z ortografii obniżają nie tylko oceny w szkole, ale mogą również zdyskwalifikować kandydata do pracy w zawodowym życiu. Co oczywiste specyficzne trudności w uczeniu się występują w innych językach, krajach ect.

Kup teraz

dodawania zadania , dysortografia ćwiczenie , na pc układnie zdań , dysortografia na pc , na pc czytanie , matematyka ćwiczenia , program nauka liczenia , ćwiczenie ortografia , dysleksja zadania , pisanie ze słuchu do pobrania , dysleksja ćwiczenie , pisownia h program , na komputer pisownia ż , pisownia rz program , dodawania na komputer , aplikacja analizator wzrokowy , do pobrania układnie zdań , ćwiczenia pisownia h , matematyka gimnazjum program , do ściągnięcia matematyka gimnazjum, na komputer tabliczka mnożenia , do ściągnięcia pisownia rz , dyskalkulia aplikacja , ćwiczenia dysortografia , na pc dyskalkulia , analizator słuchowy program , pisownia rz na komputer , na komputer matematyka gimnazjum , pisanie ze słuchu ćwiczenia , na komputer odejmowanie , ortografia ćwiczenie , na komputer pisanie ze słuchu , pisownia do pobrania , zadania matematyka , pisownia u do ściągnięcia , do ściągnięcia ortografia , do pobrania dyskalkulia , dyskalkulia do ściągnięcia , matematyka do ściągnięcia , matematyka gimnazjum aplikacja , zadania rozsypanki wyrazowe , nauka liczenia zadania , na komputer dysortografia , matematyka gimnazjum ćwiczenie , pisownia ch ćwiczenie , ćwiczenia odejmowanie , ćwiczenia pisownia , aplikacja matematyka wczesnoszkolna , na pc rozsypanki wyrazowe , ćwiczenia dyskalkulia

Kup teraz.

aplikacja pisownia h

Trudności szkolne można pokonać!

dyskalkulia na pc

Jak można skutecznie pokonać trudności w szkole?
Szacuje się, że około 10% dzieci ma specyficzne trudności w uczeniu się. Są to umiejętności niezbędne do dalszej nauki w szkole. Problemy takie mogą przysporzyć uczniowi i jego opiekunom wielu stresów. Wielu z nas przeraża wizja lekarza mylącego nazwy na recepcie. Zastosowanie specjalnego oprogramowania może skutecznie pomóc dzieciom w przezwyciężaniu takich trudności w uczeniu się. Matematyka jest ważnym przedmiotem . Braki w danym dziale skutecznie utrudniają lub często uniemożliwiają naukę następnych działów. Niechęć do matematyki to najczęściej zadawnione braki z przeszłości. Dzieci rozpoczynające uczenie się matematyki muszą nauczyć się prostych działań. Braki w zakresie ortografii pogarszają nie tylko oceny w szkole, ale mogą również zdyskwalifikować kandydata do pracy w zawodowym życiu. Oczywiście specyficzne trudności występują w innych językach, krajach ect. Specyficzne trudności w uczeniu się to w języku angielskim: specific learning difficulties.

Kup teraz

do ściągnięcia matematyka , dodawania zadania , zadania nauka liczenia , na pc układnie zdań , do ściągnięcia pisanie ze słuchu , dysortografia na pc , matematyka ćwiczenia , do ściągnięcia nauka liczenia , do ściągnięcia dysortografia , ćwiczenie ortografia , ortografia na pc , pisanie ze słuchu do pobrania , do ściągnięcia pisownia ó , na komputer pisownia ż , pisownia rz program , aplikacja pisownia , aplikacja analizator wzrokowy , program analizator słuchowy , ćwiczenia pisownia h , matematyka gimnazjum program , do ściągnięcia matematyka gimnazjum, na komputer tabliczka mnożenia , do ściągnięcia pisownia , aplikacja dyskalkulia , ćwiczenia dysortografia , na komputer nauka liczenia , na pc dyskalkulia , na komputer matematyka gimnazjum , pisanie ze słuchu ćwiczenia , program pisownia ż , na komputer odejmowanie , ortografia ćwiczenie , na komputer pisanie ze słuchu , pisownia do pobrania , aplikacja pisownia rz, na komputer ortografia , zadania dodawania , układnie zdań ćwiczenie , do pobrania dyskalkulia , układanie wyrazów do pobrania , ćwiczenia układanie wyrazów , matematyka do ściągnięcia , zadania liczenie , do pobrania ortografia , zadania rozsypanki wyrazowe , odejmowanie ćwiczenia , na komputer dysortografia , matematyka do pobrania , pisownia ch ćwiczenie , na komputer mnożenie

Kup teraz.

dyskalkulia na pc

Pomóż dziecku w szkole

na pc odejmowanie

Matematyka wczesnoszkolna i ortografia

Jak można skutecznie pokonać trudności w szkole?
Specyficzne trudności w uczniu się są bardzo powszechne. Trudności szkolne dotyczą w dużym stopniu ortografii. Problemy z ortografią, czytaniem i matematyką wczesnoszkolną mogą spowodować stresów. Wiele osób przeraża wizja lekarza mylącego nazwy leków na recepcie. Zastosowanie specjalnego oprogramowania edukacyjnego może bardzo pomóc dzieciom w przezwyciężaniu tych problemów szkolnych. Matematyka jest ważnym przedmiotem szkolnym. Braki w danym dziale skutecznie utrudniają lub często uniemożliwiają naukę następnych działów. Problemy matematyki to często zadawnione braki z przeszłości. Dzieci rozpoczynające naukę matematyki muszą nauczyć się prostych działań. Podstawą nauki w szkole w ogóle jest umiejętność pisania i czytania. Oczywiście specyficzne trudności występują w innych językach, krajach ect.

Kup teraz

liczenie na komputer , zadania nauka liczenia , do pobrania pisanie , analizator wzrokowy do pobrania , dysortografia na pc , matematyka ćwiczenia , program nauka liczenia , do ściągnięcia dysortografia , dysleksja zadania , pisanie ze słuchu do pobrania , dysleksja ćwiczenie , pisownia h program , na komputer pisownia ż , pisownia rz program , dyskalkulia ćwiczenie , dodawania na komputer , aplikacja analizator wzrokowy , do pobrania układnie zdań , matematyka gimnazjum program , do ściągnięcia matematyka gimnazjum, na komputer tabliczka mnożenia , pisanie do ściągnięcia , do ściągnięcia pisownia rz , do ściągnięcia pisownia , aplikacja dyskalkulia , matematyka na komputer , pisownia rz na komputer , do pobrania pisownia , program dodawania , pisanie ze słuchu ćwiczenia , pisownia u na pc , ortografia ćwiczenie , mnożenie program , program ortografia , liczenie do ściągnięcia , na komputer ortografia , pisownia u do ściągnięcia , zadania dodawania , układanie wyrazów do pobrania , ćwiczenia układanie wyrazów , zadania liczenie , do pobrania ortografia , odejmowanie ćwiczenia , na komputer dysortografia , matematyka gimnazjum ćwiczenie , pisownia ch ćwiczenie , na komputer mnożenie , ćwiczenie matematyka wczesnoszkolna , zadania głoski miękkie , na pc rozsypanki wyrazowe

Kup teraz.

do ściągnięcia czytanie
do ściągnięcia czytanie

Słowniczek:

Dysortografia – uczeń popełnia błędy ortograficzne
Dysgrafia – trudności w pisaniu, pismo nieczytelne i nieestetyczne, brzydkie pismo
Dyskalkulia – to specyficzne trudności w uczeniu się matematyki, wykonywaniu działań, liczeniu
Dysleksja – to trudności w czytaniu
Dysleksja rozwojowa – specyficzne trudności w uczeniu się. Dotyczą umiejętności takich jak czytanie, pisanie, liczenie, wykonywanie działań.

Problemy te występują u dzieci z prawidłowym, często wysokim poziomem rozwoju intelektualnego.

Jak można efektywnie pokonać problemy szkolne?
Specyficzne trudności w uczniu się są bardzo powszechne. Są to umiejętności niezbędne do dalszej nauki w szkole. Trudności takie mogą bardzo utrudnić przyszłą karierę zawodową. Użycie odpowiedniego oprogramowania edukacyjnego może skutecznie pomóc dzieciom pokonywaniu takich trudności edukacyjnych. Matematyka jest ważnym przedmiotem . Braki w danym dziale skutecznie utrudniają lub często uniemożliwiają naukę następnych działów. Niechęć do uczenia się matematyki to często zadawnione braki z przeszłości. Dzieci rozpoczynające naukę matematyki muszą nauczyć się dziecięcego liczenia. Braki z ortografii obniżają nie tylko stopnie z języka polskiego, ale mogą również zdyskwalifikować kandydata do pracy w dorosłym życiu. Co oczywiste specyficzne trudności w uczeniu się występują w innych językach, krajach ect. Specyficzne trudności w uczeniu się to w języku angielskim: specific learning difficulties.

Kup teraz

dodawania zadania , dysortografia ćwiczenie , analizator wzrokowy do pobrania , na pc czytanie , matematyka ćwiczenia , do ściągnięcia dysortografia , dysleksja zadania , pisanie ze słuchu do pobrania , dysleksja ćwiczenie , mnożenie na pc , dyskalkulia ćwiczenie , aplikacja analizator wzrokowy , program analizator słuchowy , ćwiczenia pisownia h , na komputer tabliczka mnożenia , do ściągnięcia pisownia rz , dyskalkulia aplikacja , na komputer nauka liczenia , analizator słuchowy program , na komputer matematyka gimnazjum , do pobrania pisownia , program dodawania , pisownia u na pc , ortografia ćwiczenie , na komputer pisanie ze słuchu , do pobrania matematyka wczesnoszkolna , program ortografia , liczenie do ściągnięcia , na komputer ortografia , zadania dodawania , układanie wyrazów do pobrania , matematyka zadania , dyskalkulia do ściągnięcia , matematyka do ściągnięcia , ćwiczenia pisownia ż , matematyka gimnazjum aplikacja , zadania rozsypanki wyrazowe , odejmowanie ćwiczenia , matematyka do pobrania , pisownia ch ćwiczenie , ćwiczenia odejmowanie , ćwiczenia pisownia , zadania głoski miękkie , ćwiczenia tabliczka mnożenia , układnie zdań na pc , program pisownia , ćwiczenie tabliczka mnożenia , do ściągnięcia dodawania , dysortografia aplikacja , tabliczka mnożenia zadania

Kup teraz.

Pokonaj trudności szkolne!

Jak skutecznie przezwyciężyć problemy w szkole?
Specyficzne trudności w uczniu się są powszechne. Trudności szkolne dotyczą w dużym stopniu czytania i matematyki . Problemy takie mogą spowodować stresów. Zastosowanie odpowiedniego oprogramowania edukacyjnego może bardzo pomóc uczniom pokonywaniu takich problemów edukacyjnych. Matematyka jest bardzo ważnym i specyficznym przedmiotem szkolnym. Trudności piętrzą się i nawarstwiają. Niechęć do uczenia się matematyki to najczęściej zadawnione braki z przeszłości. Uczniowie rozpoczynający naukę matematyki muszą opanować dziecięce liczenie, porównywanie ilości substancji, proste działania. Podstawą nauki w szkole w ogóle jest umiejętność pisania i czytania. Oczywiście specyficzne trudności występują w innych językach, krajach ect. Specyficzne trudności w uczeniu się to w języku angielskim: specific learning difficulties.

Kup teraz

dodawania zadania , zadania nauka liczenia , dysortografia ćwiczenie , do ściągnięcia pisanie ze słuchu , matematyka ćwiczenia , do ściągnięcia dysortografia , dysleksja zadania , ortografia na pc , do ściągnięcia pisownia ó , pisownia h program , mnożenie na pc , dyskalkulia ćwiczenie , aplikacja pisownia , pisownia ż do ściągnięcia , do pobrania układnie zdań , matematyka gimnazjum program , na komputer tabliczka mnożenia , do ściągnięcia pisownia rz , dyskalkulia aplikacja , aplikacja dyskalkulia , ćwiczenia dysortografia , na pc dyskalkulia , analizator słuchowy program , do pobrania pisownia , program dodawania , pisanie ze słuchu ćwiczenia , na komputer odejmowanie , na komputer pisanie ze słuchu , do pobrania matematyka wczesnoszkolna , program ortografia , aplikacja pisownia rz, zadania matematyka , pisownia u do ściągnięcia , zadania dodawania , do pobrania dyskalkulia , dyskalkulia do ściągnięcia , pisownia ch na pc , ćwiczenia pisownia ż , matematyka gimnazjum aplikacja , zadania rozsypanki wyrazowe , nauka liczenia zadania , na komputer dysortografia , mnożenie do ściągnięcia , matematyka gimnazjum ćwiczenie , pisownia ch ćwiczenie , ćwiczenia odejmowanie , ćwiczenia pisownia , ćwiczenie matematyka wczesnoszkolna , zadania głoski miękkie , aplikacja matematyka wczesnoszkolna

Kup teraz.

na komputer rozsypanki wyrazowe
na komputer rozsypanki wyrazowe

Matematyka wczesnoszkolna i ortografia

Jak można skutecznie przezwyciężyć trudności w szkole?
Szacuje się, że aż 10% dzieci ma specyficzne trudności w uczeniu się. Trudności szkolne dotyczą w dużym stopniu czytania i matematyki wczesnoszkolnej. Trudności takie mogą bardzo utrudnić przyszłą karierę zawodową. Wielu z nas przeraża wizja lekarza mylącego nazwy leków na recepcie. Użycie odpowiedniego oprogramowania edukacyjnego może bardzo pomóc dzieciom w przezwyciężaniu tych trudności w uczeniu się. Matematyka jest bardzo ważnym przedmiotem szkolnym. Trudności piętrzą się i nawarstwiają. Trudności uczenia się matematyki to najczęściej zadawnione braki z przeszłości. Uczniowie rozpoczynający naukę matematyki muszą nauczyć się dziecięcego liczenia. Braki w zakresie ortografii obniżają nie tylko stopnie w szkole, ale mogą również zdyskwalifikować kandydata do pracy w zawodowym życiu. Co oczywiste specyficzne trudności występują w innych językach, krajach ect.

Kup teraz

dodawania zadania , zadania nauka liczenia , do pobrania pisanie , dysortografia ćwiczenie , do ściągnięcia pisanie ze słuchu , na pc czytanie , do ściągnięcia nauka liczenia , program nauka liczenia , ćwiczenie ortografia , ortografia na pc , pisanie ze słuchu do pobrania , dysleksja ćwiczenie , na komputer pisownia ż , pisownia rz program , dyskalkulia ćwiczenie , aplikacja pisownia , aplikacja analizator wzrokowy , program analizator słuchowy , do ściągnięcia matematyka gimnazjum, do ściągnięcia pisownia rz , na komputer układnie zdań , ćwiczenia dysortografia , matematyka na komputer , na pc dyskalkulia , na komputer matematyka gimnazjum , pisanie ze słuchu ćwiczenia , pisownia u na pc , mnożenie na komputer , na komputer pisanie ze słuchu , pisownia do pobrania , program ortografia , zadania matematyka , liczenie do ściągnięcia , pisownia u do ściągnięcia , układnie zdań ćwiczenie , do pobrania dyskalkulia , dyskalkulia do ściągnięcia , ćwiczenia układanie wyrazów , pisownia ch na pc , matematyka do ściągnięcia , zadania liczenie , matematyka gimnazjum aplikacja , zadania rozsypanki wyrazowe , odejmowanie ćwiczenia , matematyka do pobrania , ćwiczenia odejmowanie , nauka liczenia na pc , ćwiczenie matematyka wczesnoszkolna , ćwiczenia tabliczka mnożenia , ćwiczenia dyskalkulia

Kup teraz.

na komputer rozsypanki wyrazowe

Trudności szkolne można pokonać!

Skontaktuj się z nami

Kontynując korzystanie z tej strony, wyrażasz zgodę na użycie polików cookies i naszą politykę prywatności. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close