Skorzystaj teraz i pokonaj trudności szkolne!

Program Dysortografia. Program ten pomaga skutecznie nauczyć się ortografii. Można ćwiczyć z komputerem i można również drukować ćwiczenia ortograficzne. Całość zagadnień związanych z ó/u, rz/ż, ch/h, aż 348 ćwiczeń. Jedyny program na rynku z materiałem skorelowanym z aż 3 zeszytami ćwiczeń mgr Z. Saduś. Program Dysortografia to skuteczna i atrakcyjna pomoc w nauce ortografii dla Twoich dzieci. Możesz pozbyć się stresów i wyeliminować trudności szkolne. Teraz możesz zamówić ten świetny program za 77zł. Możesz też skorzystać z pakietu 3 programów: Dysortografia + Czytanie + Dyskalkulia za 147zł.

Tabliczka mnożenia jako atrakcyjna i skuteczna gra. Skorzystaj z gry teraz i wyeliminuj problemy z tabliczką mnożenia raz na zawsze. Możesz zamówić tą przydatną grę za 35zł. wyrwal.eu - gry i programy dla dzieci: czytanie, ortografia, nauka liczenia, działania, tabliczka mnożenia online.

Dyskalkulia ćwiczenia online

Programy dla dzieci młodszych. Dyskalkulia ćwiczenia

Online można zamówić program Dyskalkulia i inne programy, które pomogą dziecku opanować umiejętności niezbędne do nauki matematyki w szkole: liczenie, dodawanie, mnożenie etc.

Uczeń musi nauczyć się liczyć, dodawać, porównywać, mnożyć itd., aby móc uczyć się matematyki w szkole. Brak opanowania podstaw powoduje coraz więcej trudności, stresy, złe oceny, brak promocji do następnej klasy.

Nasze programy skutecznie pomogą opanować dziecku podstawy matematyki wczesnoszkolnej.

Gdy dziecko będzie korzystać z naszych programów, wtedy łatwo pokona trudności z nauką matematyki, przestanie być zestresowane, zacznie chętnie się uczyć bo będzie miało skuteczną pomoc i będzie mogło skutecznie ćwiczyć.

dyskalkulia ćwiczenia online
Dziecko liczy

Dyskalkulia rodzaje ćwiczeń i wiek uczniów

Ćwiczenie pojęcia liczby, ćwiczenie czynności matematycznych, rozwiązywanie prostych zadań tekstowych i układanie do nich równań. Klasyfikacja liczb ze względu na relacje większości (mniejszości). Proste działania: dodawanie, odejmowanie, mnożenie, zbiory. Dla kogo: uczniowie młodszych klas SP i nawet 6-latki.

dyskalkulia ćwiczenie gra w węża
Dyskalkulia ćwiczenie gra w węż

    1.”Zgadnij o jakiej liczbie myślę” czyli chodniczek liczbowy (ćwiczenie pojęcia liczby, komputer zgaduje liczbę, którą wybrał uczeń poprzez zawężanie obszaru poszukiwań).
    2.”Gra w węża” (uczeń współzawodniczy z komputerem, gra ćwiczy czynności matematyczne: uczeń musi liczyć, dodawać).
    3. “Rozwiązywanie prostych zadań” typu: “Mama kupiła 2 jabłka i 3 gruszki. Ile owoców kupiła mama?” występujące w 2 wariantach:
    3.1.Uczeń ma podać odpowiedź (liczbę).
    3.2.Uczeń ma ułożyć równanie. (w powyższym przykładzie 2+3=5) Uwaga, w kolejnych wykonaniach danego zadania używane są różne liczby, tak aby uczeń nie nauczył się go na pamięć.
    4.Klasyfikowanie figur geometrycznych.
    5. Przyporządkowanie liczb do zbiorów ze względu na relację większości, mniejszości (dane są liczby, uczeń ma wybrać liczby większe np. od 5 i mniejsze od 5). Uczeń ma tak przenieść liczby aby spełnione były odpowiednie nierówności.
    6. Przyporządkowanie działań do podanych wyników (podana są działania np. 2+3, 3+4, 5+7 oraz wyniki: 5, 7, 12 uczeń ma tak przenieść działania aby pasowały do wnyków. Typy działań: dodawanie, odejmowanie na liczbach całkowitych dodatnich i {0}, mnożenie.

MNBT – Matematyka nie musi być trudna: ćwiczenia i przeznaczenie

Zamów teraz program Matematyka nie musi być trudna.

Wiele ćwiczeń z matematyki wczesnoszkolnej w programie MNBT

Program przeznaczony jest dla uczniów szkoły podstawowej ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki. Podstawowe rodzaje ćwiczeń:

 • klasyfikacja,
 • słowne zapisywanie liczb,
 • zaznaczanie liczb na osi liczbowej.
 • Interpretacja sumy i różnicy na osi liczbowej.
 • Rysowanie kwadratów o zadanym boku (długość boku jest liczbą naturalną),
 • zadanym polu (będącym kwadratem liczby naturalnej), i zadanym obwodzie.
 • Rysowanie kwadratu o polu mniejszym (lub równym, większym) od wzorca (ćwiczenie relacji większości, mniejszości).
 • Rysowanie prostokątów o zadanych bokach (długości boków są liczbami naturalnymi).
 • Rysowanie wybranego prostokąta o zadanym polu, którego boki są liczbami naturalnymi.
 • Rysowanie wszystkich prostokątów o zadanym polu, którego boki są liczbami naturalnymi (ćwiczenie tabliczki mnożenia).
 • Ćwiczenia z zakresu dziesiątkowego systemu pozycyjnego (przedstawianie liczby zgodnie z semantyką tego zapisu np. 2346 = 2*1000+3*100+4*10+6*1).
 • Równania z „kratką”, w którą uczeń ma wpisać brakującą liczbę.
 • Rodzaje działań: dodawanie, odejmowanie, mnożenie. Wszystkie działania są wykonywalne w zbiorze liczb naturalnych.
 • Proste równoległe, przecinające się, prostopadłe.

Dokładny spis ćwiczeń programu MNBT:

Klasyfikacja:
 figur geometrycznych (koła, kwadraty, trójkąty)
 proste równoległe i prostopadłe
 proste prostopadłe, równoległe, przecinające się ale nie prostopadłe.

Nazwy liczb:
 1-10
 11-20
 21-30
 31-100
 100-999
 1000-10999.

Oś liczbowa:
 Zaznaczanie liczby od 1 do 10
 Zaznaczanie liczby od 1 do 20
 Zaznaczanie liczb o zadanej różnicy (odległości)
 Dodawanie
 Zaznaczanie liczby mniejszej od podanej
 Zaznaczenie liczby większej od podanej.

Rysowanie kwadratów:
 zadanym boku
 zadanym polu
 zadanym obwodzie
 wg wzorca (takie same, większe, mniejsze).

Rysowanie prostokątów:
 zadanych bokach
 zadanym polu
 wielu o zadanym polu
 zadanym obwodzie.

Dziesiątkowy system pozycyjny:
 10-30
 31-100
 101-1000
 1001 – 10000.

Równania „z kratką”

dodawanie do 10
 odejmowanie do 10
 mnożenie do 100
 dodawanie do 100
 odejmowanie do 100

Działa pod Windows i Mac OS X.

Program Matematyka

Zamów teraz program Matematyka.

  Liczenie (dziecko liczy, komputer – lektor – wymawia kolejne liczby. Dokładne określanie błędów: nie policzono wszystkiego, niektóre elementy policzono 2 razy. Możliwa demonstracja liczenia przez komputer (komputer liczy sam) liczenie jednakowych elementów, różnych elementów (prostokąty i elipsy), wybranych elementów (np. tylko prostokąty).
  –  Maszyny liczące (tak, jak literaturze) (dodające, mnożące, wersja łatwiejsza i trudniejsza ) takie tabelki z łukiem na górze, który symbolizuje działanie. Dany jest rodzaj działania (dodawanie lub mnożenie).
 –   Gra pełna pułapek (geometryczna interpretacja liczby (jako odległości) oraz dodawania i odejmowania
  –  Statki (nowa wersja) komputer realizując podaje nr pola zawierający się od 1..100, W kolejnych rzędach są pola od 1..10, 11-20, 21-30, itp. Uczeń musi określić pole, w które strzela komputer. Prezentacja wymaga liczenia oraz ćwiczy liczby 2-cyfrowe (wprawka do systemu pozycyjnego).
    – Porównywanie długości odcinków.
    – Porównywanie „wielkości” figur na płaszczyźnie.
    – Układanie figur geometrycznych z elementów

Podstawy matematyki wczesnoszkolnej i tabliczka mnożenia

Zamów teraz program Podstawy matematyki wczesnoszkolnej i tabliczka mnożenia online.

Program przeznaczony jest dla uczniów młodszych w przedziale 1-3. Celem programu jest ułatwienie nabycia podstawowych kompetencji do nauki matematyki w szkole, usprawnienie operacyjnego rozumowania, ćwiczenie podstawowych działań przez ucznia oraz opanowanie i ćwiczenie tabliczki mnożenia.

Rodzaje ćwiczeń:

   – liczenie elementów w zbiorze (dla różnych zakresów do 10, do 20, itp),
   – ćwiczenie dodawania wraz z jego reprezentacją ikoniczną (dla różnych zakresów),
   – ćwiczenie mnożenia wraz z jego reprezentacją ikoniczną (dla różnych zakresów),
   – porównywanie długości,
   – liczenie elementów na obrazkach,
   – zapamiętywanie ciągów,
   – nauka tabliczki mnożenia w oparciu o przystosowaną do tego celu grę w statki.

Działa pod Windows i Mac OS X. 

Dla uczniów starszych są dostępne online dwa programy

dyskalkulia ćwiczenia online dla uczniów starszych
Dyskalkulia ćwiczenia dla uczniów starszych

Poniższe dwa programy zostały stworzone w czasach, gdy w polskim systemie oświaty funkcjonowały gimnazja. Pozostawiono więc tradycyjną nazwę, którą kojarzy wiele osób.

Dyskalkulia dla gimnazjum 1

Zamów teraz program Dyskalkulia dla gimnazjum 1 online.

Celem przewodnim programu jest ćwiczenie rozwiązywania praktycznych zadań, które opierają się o rzeczywiste sytuacje wzięte z życia.  Rozwiązywanie tego typu zadań jest realizowane z użyciem specjalnie zaprojektowanego kreatora. Uczeń czyta i analizuje treść zadania. Na kolejnych planszach, uczeń musi wskazać: dane zadania, szukane, wartości danych i wreszcie wprowadza wyniki. Przejście do kolejnego etapu rozwiązywania zadania możliwe jest po prawidłowym wykonaniu danego etapu.  Dla każdego zadania opracowano pomoc, w której jest informacja jak należy rozwiązywać dane zadanie. Zadania podzielono na dwie grupy: 1) Zadania łatwiejsze – rozwiązanie zadania polega na dokonaniu analizy treści zadania (znalezienie danych, szukanych) przeprowadzeniu pewnych obliczeń 2) Zadania trudniejsze, w których trzeba wykazać się myśleniem. Często zadania te są prostsze obliczeniowo, ale ich rozwiązanie nie jest tak bardzo schematyczne. Ich rozwiązywanie przyczynia się do głębszego zrozumienia pojęć etc. Na każdym etapie rozwiązywania zadania zbierane są informacje, jak uczeń radzi sobie w tym etapie (np. czy dobrze wyszukuje dane, szukane, czy prawidłowo zapamiętuje wartości danych, czy prawidłowo oblicza wyniki etc.) Po rozwiązaniu zadania prezentowany jest raport, określający, jak uczeń radził sobie w tym zadaniu i nad czym musi jeszcze pracować. Celem tego typu ćwiczeń jest wyrobienie w uczniu zalgorytmizowanego podejścia do rozwiązywania zadań. Celem również jest ćwiczenie analizy treści zadania, wyodrębnienie danych, szukanych, oraz zapamiętywanie wartości danych.  Aby jednak zapobiegać zbyt mechanicznemu rozwiązywaniu zadań opracowano też zadania, w których trzeba coś zauważyć, lub wpaść na jakiś pomysł. Zadanie te są jednak również dość proste. Inne prezentacje:

    obliczenia procentowe
    obliczanie średniej arytmetycznej
    uzupełnianie równań typu: 60*_________ = 6000 – 120, gdzie z postaci zapisu danych, należy odgadnąć niewiadomą (tu 98)

Tego rodzaju ćwiczenia mają usprawnić proces wykonywania rachunków w pamięci. Dobór ćwiczeń zgodny jest z postulowanym przez nauczycieli i terapeutów zakresem ćwiczeń dla uczniów z problemem dyskalkulii w gimnazjum i dlatego różni się od typowych treści w programach nauczania matematyki w gimnazjum.

Działa pod Windows i Mac OS X. 

Dyskalkulia dla gimnazjum 2

Zamów teraz program Dyskalkulia dla gimnazjum 2 online.

– Obliczanie wartości wyrażeń – dla zadanego wyrażenia i wartości zmiennych uczeń oblicza wartość tego wyrażenia np.: Oblicz wartość wyrażania 10x        +3y dla x=8    i y=9.
        – Redukowanie wyrażeń podobnych – W zadanym wyrażeniu uczeń ma dokonać redukcji wyrazów podobnych np. 2a+(-3)b+(-5)a+(-2)b=-3a-5b.
        – Wyłączanie przed nawias – uczeń ma zamienić sumę na iloczyn poprzez wyciągnięcie wspólnego czynnika przed nawias np.: 35a+25b = 5(7a+5b).
        – Mnożenie jedno i dwumianów – Uczeń ma wykonać mnożenie typu a(b+c)   (a+b)(c+d) np: 5(a+3)=5a+15.
        – Sprawdzanie, czy dana liczba spełnia równanie – Uczeń podstawia daną liczbę do równania i sprawdza, czy liczba ta spełnia to równanie np.:         Sprawdź, czy liczba -0.4 spełnia równanie: 10x+11=5x+9.
        – Rozwiązywanie równań – równania typu ax+b=c   ax+b=cx+d np.: 2x+1=3   2x+1=x+1
        – Zadania tekstowe opierające się na rzeczywistych problemach z życia codziennego dostosowane do potrzeb uczniów z dyskalkulią.
Zadania inspirowane postulatami terapeutów i nauczycieli, którzy pracują z uczniami z dyskalkulią.
Dodatkowo program zawiera prezentacje: o korzystaniu z programu, wyrażeniach, równaniach. Każdy rodzaj zadania posiada pomoc

Uwaga: Zadania różnią się poziomem trudności, a konkretne wartości liczbowe są losowane przez komputer dla każdego przykładu, aby dane zadnie mogło być wielokrotnie wykonywane.

Działa pod Windows i Mac OS X.

Korzystając z tej strony, wyrażasz zgodę na użycie plików cookies i naszą politykę prywatności. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close