Skorzystaj teraz i pokonaj trudności szkolne!

Program Dysortografia. Program ten pomaga skutecznie nauczyć się ortografii. Można ćwiczyć z komputerem i można również drukować ćwiczenia ortograficzne. Całość zagadnień związanych z ó/u, rz/ż, ch/h, aż 348 ćwiczeń. Jedyny program na rynku z materiałem skorelowanym z aż 3 zeszytami ćwiczeń mgr Z. Saduś. Program Dysortografia to skuteczna i atrakcyjna pomoc w nauce ortografii dla Twoich dzieci. Możesz pozbyć się stresów i wyeliminować trudności szkolne. Teraz możesz zamówić ten świetny program za 77zł. Możesz też skorzystać z pakietu 3 programów: Dysortografia + Czytanie + Dyskalkulia za 147zł.

Tabliczka mnożenia jako atrakcyjna i skuteczna gra. Skorzystaj z gry teraz i wyeliminuj problemy z tabliczką mnożenia raz na zawsze. Możesz zamówić tą przydatną grę za 35zł. wyrwal.eu - gry i programy dla dzieci: czytanie, ortografia, nauka liczenia, działania, tabliczka mnożenia online.

Opisy programów edukacyjnych

 • Programy zyskały duże uznanie w bardzo wielu poradniach psychologiczno – pedagogicznych. Bardzo chętnie stosuje je wiele szkół.
 • Jako jedyne w Polsce programy ortograficzne są skorelowane z zeszytami ćwiczeń pani mgr Zdzisławy Saduś, gwarantuje to
  bardzo wysoką skuteczność materiału merytorycznego.
 • Programy matematyczne są inspirowane pracami m.in. pani prof. Edyty Gruszczyk Kolczyńskiej, gwarantuje to ich bardzo
  wysoką skuteczność w pracy z uczniami mającymi specyficzne trudności w uczeniu się matematyki.
 • Programy działają w systemach Windows i MAC OS X.
 • Dla placówek licencja wielostanowiskowa – wieczysta i płatność przelewem na fakturę po otrzymaniu programu, gwarantuje
  to absolutnie bezpieczeństwo. Program jest dostarczany na płycie CD.
 • Dla osób prywatnych programy są dostarczane drogą elektroniczną do ściągnięcia lub na płycie CD (dokumentem sprzedaży jest paragon fiskalny).

Program Dysortografia Program złożony z trzech części. Zawierają one kolejno materiał dydaktyczny z zakresu pisowni ó/u, rz/ż, ch/h. Zastosowane rodzaje prezentacji (m.in. przepisywanie, podpisywanie obrazków, pisanie ze słuchu, uzupełnianie zdań) są dostosowane do pracy z uczniem ze specyficznymi trudnościami w nauce. Program jest wzbogacony o ćwiczenia na materiale niewyrazowym (układanie z puzzli, porównywanie ciągów, znajdowanie obrazków niemających par), których celem jest m.in. ćwiczenie pamięci krótkotrwałej, współpracy półkul mózgu itp. Użycie programu pozwala uatrakcyjnić uczenie się ortografii, jak również pozwala znacznie odciążyć nauczycieli i rodziców w pracy z uczniem. Warto dodać, iż z programów mogą korzystać również uczniowie niemający dysortografii lub dysleksji, którzy chcą poprawić umiejętność poprawnego pisania. Program zawiera 348 ćwiczeń. Zakres materiału jest skorelowany z zeszytami ćwiczeń Pani mgr Zdzisławy Saduś w zakresie pisowni ó/u, rz/ż, ch/h. Ćwiczenia można drukować co daje możliwość ćwiczenia ręcznego pisania.

Program Pisownia ĄĘ I wspomaga naukę zagadnień związanych z pisownią ą, ę po spółgłoskach miękkich, zmiękczonych, j, l, ł, cz, sz, ż, w bezokolicznikach zakończonych na -ić, -yć, -eć, w wyrazach typu wąż – węże (wymiana ą:ę), w wyrazach z ch.. A zakres materiału jest skorelowany z zeszytem ćwiczeń autorstwa mgr Z. Saduś „Zeszyt ćwiczeń do nauki ortografii ą ę” wydanej przez Wydawnictwo Oświatowe Promyk w Opolu. Program zawiera 134 ćwiczenia. W ćwiczeniach zastosowano oddziałujące na analizatory wzrokowy i słuchowy.

Program Pisownia ą, ę, om, on, em, en cz. II Materiał zawarty w tym programie obejmuje pisownię ą, om, on, ę, em, en: w końcówkach form deklinacyjnych, w końcówkach form koniugacyjnych, w cząstkach ął, ęł, ęl, w zakończeniach -ąć, -ąc, -ąwszy, itp., w zaimkach przysłownych i w innych wyrazach. Zakres materiału jest skorelowany z zeszytem ćwiczeń autorstwa mgr Z. Saduś „Zeszyt ćwiczeń do nauki ortografii ą ę” wydanej przez Wydawnictwo Oświatowe Promyk w Opolu.

CPK – Ćwiczenia pamięci krótkotrwałej

 • Ćwiczenie zapamiętywania numerów i ciągów literowych o zwiększającej się długości
 • Wyszukiwanie zaprezentowanego przez chwilę wyrazu (ów) spośród innych wyrazów
 • Zapamiętywanie kilku wyrazów
 • Zapamiętywanie kolejności wyrazów
 • Zapamiętywanie i odrysowywanie prostych kształtów z detalami
 • Duży prostokąt ze szczegółami w środku, które trzeba zapamiętać

Czytanie Zakres materiału:

 • analiza głoskowa,
 • analiza literowa,
 • układanie wyrazów z rozsypanek literowych,
 • wyodrębnianie wyrazów w zdaniu,
 • segregowanie wyrazów wg układu liter,
 • układanie wyrazów z sylab,
 • wyszukiwanie krótkich słów w dłuższych wyrazach,
 • ćwiczenie słuchu fonemowego,
 • wskazywanie wyrazów czytanych przez lektora.

program do nauki czytania dla uczniów

Program do nauki czytania lic. wielostanowiskowa

Program do nauki czytania lic. domowa

Dyskalkulia Zagadnienia: ćwiczenie pojęcia liczby, ćwiczenie czynności matematycznych, rozwiązywanie prostych zadań tekstowych i układanie do nich równań. Klasyfikacja liczb ze względu na relacje większości (mniejszości). Proste działania: dodawanie, odejmowanie, mnożenie. Zbiory. Dla kogo: uczniowie młodszych klas SP i nawet 6-latki .:Rodzaje ćwiczeń:.

 • 1.”Zgadnij o jakiej liczbie myślę” czyli chodniczek liczbowy (ćwiczenie pojęcia liczby, komputer zgaduje liczbę, którą wybrał uczeń poprzez zawężanie obszaru poszukiwań)
 • 2.”Gra w węża” (uczeń współzawodniczy z komputerem, gra ćwiczy czynności matematyczne: uczeń musi liczyć, dodawać)
 • 3. „Rozwiązywanie prostych zadań” typu: „Mama kupiła 2 jabłka i 3 gruszki. Ile owoców kupiła mama?” występujące w 2 wariantach:
 • 3.1.Uczeń ma podać odpowiedź (liczbę)
 • 3.2.Uczeń ma ułożyć równanie (w powyższym przykładzie 2+3=5) Uwaga, w kolejnych wykonaniach danego zadania używane są różne liczby, tak aby uczeń nie nauczył się go na pamięć
 • 4.Klasyfikowanie figur geometrycznych
 • 5. Przyporządkowanie liczb do zbiorów ze względu na relację większości, mniejszości (dane są liczby, uczeń ma wybrać liczby większe np. od 5 i mniejsze od 5). Uczeń ma tak przenieść liczby aby spełnione były odpowiednie nierówności.
 • 6. Przyporządkowanie działań do podanych wyników (podana są działania np. 2+3, 3+4, 5+7 oraz wyniki: 5, 7, 12 uczeń ma tak przenieść działania aby pasowały do wnyków. Typy działań: dodawanie, odejmowanie na liczbach całkowitych dodatnich i {0}, mnożenie.

Prezentacja 6 i 7 są podzielone ze względu na zakres liczb, a 7 ze względu na rodzaj działania.

Matematyka Rodzaje ćwiczeń:

 • Liczenie (dziecko liczy, komputer – lektor – wymawia kolejne liczby. Dokładne określanie błędów: nie policzono wszystkiego, niektóre elementy policzono 2 razy. Możliwa demonstracja liczenia przez komputer (komputer liczy sam) liczenie jednakowych elementów, różnych elementów (prostokąty i elipsy), wybranych elementów (np. tylko prostokąty).
 • Maszyny liczące (tak, jak literaturze) (dodające, mnożące, wersja łatwiejsza i trudniejsza ) takie tabelki z łukiem na górze, który symbolizuje działanie. Dany jest rodzaj działania (dodawanie lub mnożenie).
 • Gra pełna pułapek (geometryczna interpretacja liczby (jako odległości) oraz dodawania i odejmowania
 • Statki (nowa wersja) komputer realizując podaje nr pola zawierający się od 1..100, W kolejnych rzędach są pola od 1..10, 11-20, 21-30, itp. Uczeń musi określić pole, w które strzela komputer. Prezentacja wymaga liczenia oraz ćwiczy liczby 2-cyfrowe (wprawka do systemu pozycyjnego).
 • Porównywanie długości odcinków.
 • Porównywanie “wielkości” figur na płaszczyźnie.
 • Układanie figur geometrycznych z elementów

MNBT Matematyka nie musi być trudna Program przeznaczony jest dla uczniów szkoły podstawowej ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki. Podstawowe rodzaje ćwiczeń: klasyfikacja, słowne zapisywanie liczb, zaznaczanie liczb na osi liczbowej. Interpretacja sumy i różnicy na osi liczbowej. Rysowanie kwadratów o zadanym boku (długość boku jest liczbą naturalną), zadanym polu (będącym kwadratem liczby naturalnej), i zadanym obwodzie. Rysowanie kwadratu o polu mniejszym (lub równym, większym) od wzorca (ćwiczenie relacji większości mniejszości). Rysowanie prostokątów o zadanych bokach (długości boków są liczbami naturalnymi). Rysowanie wybranego prostokąta o zadanym polu, którego boki są liczbami naturalnymi. Rysowanie wszystkich prostokątów o zadanym polu, którego boki są liczbami naturalnymi (ćwiczenie tabliczki mnożenia). Ćwiczenia z zakresu dziesiątkowego systemu pozycyjnego (przedstawianie liczby zgodnie z semantyką tego zapisu np. 2346 = 2*1000+3*100+4*10+6*1). Równania z „kratką”, w którą uczeń ma wpisać brakującą liczbę. Rodzaje działań: dodawanie, odejmowanie, mnożenie. Wszystkie działania są wykonywalne w zbiorze liczb naturalnych. Proste równoległe, przecinające się, prostopadłe Dokładny spis ćwiczeń:

 • Klasyfikacja:
  • figur geometrycznych (koła, kwadraty, trójkąty)
  • proste równoległe i prostopadłe
  • proste prostopadłe, równoległe, przecinające się ale nie prostopadłe
 • Nazwy liczb:
  • 1-10
  • 11-20
  • 21-30
  • 31-100
  • 100-999
  • 1000-10999
 • Oś liczbowa:
  • Zaznaczanie liczby od 1 do 10
  • Zaznaczanie liczby od 1 do 20
  • Zaznaczanie liczb o zadanej różnicy (odległości)
  • Dodawanie
  • Zaznaczanie liczby mniejszej od podanej
  • Zaznaczenie liczby większej od podanej
 • Rysowanie kwadratów:
  • o zadanym boku
  • o zadanym polu
  • o zadanym obwodzie
  • wg wzorca (takie same, większe, mniejsze)
 • Rysowanie prostokątów:
  • o zadanych bokach
  • o zadanym polu
  • wielu o zadanym polu
  • o zadanym obwodzie
 • Dziesiątkowy system pozycyjny:
  • 10-30
  • 31-100
  • 101-1000
  • 1001 – 10000
 • Równania „z kratką”
  • dodawanie do 10
  • odejmowanie do 10
  • mnożenie do 100
  • dodawanie do 100
  • odejmowanie do 100

Ćwiczenia na materiale niewyrazowym II Program dla dzieci młodszych klas szkoły podstawowej przeznaczony do terapii dysleksji i dysortografii. Zakres materiału:

 • pismo obrazkowe,
 • zapamiętywanie kolejności ułożenia podobnych elementów,
 • obwodzenie liter p P, b B, g G, d D,
 • Znajdowanie znajdowanie różnic na obrazkach,
 • znajdowanie zadanych obiektów na obrazkach,
 • układanie figur geometrycznych z rozsypanych elementów,
 • dobieranie brakującego elementu do układanki geometrycznej,
 • układanki z puzzli.

Podstawy matematyki wczesnoszkolnej i tabliczka mnożenia przeznaczony jest dla uczniów młodszych w przedziale 1-3. Celem programu jest ułatwienie nabycia podstawowych kompetencji do nauki matematyki w szkole, usprawnienie operacyjnego rozumowania, ćwiczenie podstawowych działań przez ucznia oraz opanowanie i ćwiczenie tabliczki mnożenia. Rodzaje prezentacji:

 • liczenie elementów w zbiorze (dla różnych zakresów do 10, do 20, itp),
 • ćwiczenie dodawania wraz z jego reprezentacją ikoniczną (dla różnych zakresów),
 • ćwiczenie mnożenia wraz z jego reprezentacją ikoniczną (dla różnych zakresów),
 • porównywanie długości,
 • liczenie elementów na obrazkach,
 • zapamiętywanie ciągów,
 • nauka tabliczki mnożenia w oparciu o przystosowaną do tego celu grę w statki.

Ćwiczenia na materiale niewyrazowym
Celem programu jest ćwiczenie analizatora wzrokowego, pamięci krótkotrwałej i koordynacji ręka – oko. Zastosowano takie formy prezentacji jak:

 • porównywanie ciągów niewyrazowych opartych na literkach: p b g d
 • przepisywanie znikających ciągów niewyrazowych
 • sortowanie ciągów niewyrazowych do tabelek
 • sortowanie cyfr do tabelek
 • szukanie obrazków bez pary
 • leniwe ósemki (tor samochodowy w kształcie leniwej ósemki – uczeń jeździ samochodzikiem po torze)
 • porównywanie kolorowych mozaik.

Ćwiczenia na materiale niewyrazowym 4
Program jest przeznaczony do terapii dysleksji dla dzieci starszych klas szkoły podstawowej i zawiera następujące prezentacje:

 • sześcian i jego siatki
 • orientacja w przestrzeni trójwymiarowej
 • odczytywanie godzin z zegarów, które znajdują się w różnych położeniach
 • znajdowanie par obrazków
 • filety (cięte obrazki)
 • pismo obrazkowe
 • układanie figur płaskich z rozsypanych części
 • puzzle

Dyskalkulia dla gimnazjum I
Celem przewodnim programu jest ćwiczenie rozwiązywania praktycznych zadań, które opierają się o rzeczywiste sytuacje wzięte z życia.  Rozwiązywanie tego typu zadań jest realizowane z użyciem specjalnie zaprojektowanego kreatora. Uczeń czyta i analizuje treść zadania. Na kolejnych planszach, uczeń musi wskazać: dane zadania, szukane, wartości danych i wreszcie wprowadza wyniki. Przejście do kolejnego etapu rozwiązywania zadania możliwe jest po prawidłowym wykonaniu danego etapu.  Dla każdego zadania opracowano pomoc, w której jest informacja jak należy rozwiązywać dane zadanie. Zadania podzielono na dwie grupy: 1) Zadania łatwiejsze – rozwiązanie zadania polega na dokonaniu analizy treści zadania (znalezienie danych, szukanych) przeprowadzeniu pewnych obliczeń 2) Zadania trudniejsze, w których trzeba wykazać się myśleniem. Często zadania te są prostsze obliczeniowo, ale ich rozwiązanie nie jest tak bardzo schematyczne. Ich rozwiązywanie przyczynia się do głębszego zrozumienia pojęć etc. Na każdym etapie rozwiązywania zadania zbierane są informacje, jak uczeń radzi sobie w tym etapie (np. czy dobrze wyszukuje dane, szukane, czy prawidłowo zapamiętuje wartości danych, czy prawidłowo oblicza wyniki etc.) Po rozwiązaniu zadania prezentowany jest raport, określający, jak uczeń radził sobie w tym zadaniu i nad czym musi jeszcze pracować. Celem tego typu ćwiczeń jest wyrobienie w uczniu zalgorytmizowanego podejścia do rozwiązywania zadań. Celem również jest ćwiczenie analizy treści zadania, wyodrębnienie danych, szukanych, oraz zapamiętywanie wartości danych.  Aby jednak zapobiegać zbyt mechanicznemu rozwiązywaniu zadań opracowano też zadania, w których trzeba coś zauważyć, lub wpaść na jakiś pomysł. Zadanie te są jednak również dość proste. Inne prezentacje:

 • obliczenia procentowe
 • obliczanie średniej arytmetycznej
 • uzupełnianie równań typu: 60*_________ = 6000 – 120, gdzie z postaci zapisu danych, należy odgadnąć niewiadomą (tu 98)

Tego rodzaju ćwiczenia mają usprawnić proces wykonywania rachunków w pamięci. Dobór ćwiczeń zgodny jest z postulowanym przez nauczycieli i terapeutów zakresem ćwiczeń dla uczniów z problemem dyskalkulii w gimnazjum i dlatego różni się od typowych treści w programach nauczania matematyki w gimnazjum.

Dyskalkulia dla gimnazjum II

 • Obliczanie wartości wyrażeń – dla zadanego wyrażenia i wartości zmiennych uczeń oblicza wartość tego wyrażenia np.: Oblicz wartość wyrażania 10x+3y dla x=8 i y=9.
 • Redukowanie wyrażeń podobnych – W zadanym wyrażeniu uczeń ma dokonać redukcji wyrazów podobnych np. 2a+(-3)b+(-5)a+(-2)b=-3a-5b
 • Wyłączanie przed nawias – uczeń ma zamienić sumę na iloczyn poprzez wyciągnięcie wspólnego czynnika przed nawias np.: 35a+25b = 5(7a+5b)
 • Mnożenie jedno i dwumianów – Uczeń ma wykonać mnożenie typu a(b+c)   (a+b)(c+d) np: 5(a+3)=5a+15
 • Sprawdzanie, czy dana liczba spełnia równanie – Uczeń podstawia daną liczbę do równania i sprawdza, czy liczba ta spełnia to równanie np.: Sprawdź, czy liczba -0.4 spełnia równanie: 10x+11=5x+9
 • Rozwiązywanie równań – równania typu ax+b=c   ax+b=cx+d np.: 2x+1=3   2x+1=x+1
 • Zadania tekstowe opierające się na rzeczywistych problemach z życia codziennego dostosowane do potrzeb uczniów z dyskalkulią. Zadania inspirowane postulatami terapeutów i nauczycieli, którzy pracują z uczniami z dyskalkulią.
 • Dodatkowo program zawiera prezentacje: o korzystaniu z programu
  • wyrażeniach
  • równaniach
  • Każdy rodzaj zadania posiada pomoc

Uwaga: Zadania różnią się poziomem trudności, a konkretne wartości liczbowe są losowane przez komputer dla każdego przykładu, aby dane zadnie mogło być wielokrotnie wykonywane.

FOXE TESTORT 2012

System FOXE TESTORT 2012 – służy do przeprowadzania testów ortograficznych. Umożliwia on badanie znajomości reguł ortograficznych, pamięci wzrokowej, sprawdzanie znajomości wyrazów o pisowni niemotywowanej czyli wyrazów z list.

Pomysł ćwiczeń i niektóre przykłady w systemie zaczerpnięto z książki Pani Z. Saduś pt. „Jak pomóc uczniowi w nauce ortografii”.

Rozwiązanie, które proponujemy cechuje:

 • Możliwość wykorzystania zarówno materiału przykładowego jak i możliwość samodzielnego definiowania/edycji zadań oraz przykładów.

 • Możliwość zgromadzenia w jednym miejscu, w obrębie placówki definicji materiału używanego do testów i wyników testów uczniów.

 • Łatwe i szybkie wyszukiwanie historii testów danego ucznia i porównywanie wyników w

celu określenia postępów w terapii.

 • Możliwość drukowania raportów.

 • Możliwość testowania kilku uczniów jednocześnie.

 • Nasz system może działać przez zarówno w obrębie sieci danej placówki na wielu komputerach jak i bez wykorzystania sieci.

 • System składa się z 2 aplikacji: Aplikacji nauczyciela oraz Aplikacji ucznia.

Aplikacja nauczyciela:

 1. Zarządza systemem, zbiera informacje na temat testów wykonywanych przez uczniów.

 2. Pozwala:

konfigurować tryb wykonania testu:

– ile ćwiczeń losować do danego ćwiczenia

– czy losować kontrprzykłady

– które ćwiczenia mają być wykorzystane do testowania (aktywne)

– ustalać dopuszczalną ilość błędów w ćwiczeniu jaką może popełnić uczeń

przeglądać:

– spis uczniów

– spis testów danego ucznia z datą wykonania testu

– szczegóły wykonania testu

drukować raport z testu, który zawiera:

– imię i nazwisko ucznia

– datę wykonania testu

– szczegółowe wyniki testu w postaci tabelki zawierającej zestawienie

przykładów testowych, nazwę ćwiczenia, wynik.

– podsumowanie zawierające liczbę przykładów i błędów ogółem

układać własne ćwiczenia i przykładów testowe

Aplikacja ucznia służy bezpośrednio do wykonywania testów przez ucznia.

Lista wyrazów z ó niewymiennym
Program Lista wyrazów ó niewymiennym przeznaczony jest dla dzieci młodszych oraz tych, które mają trudności z zapamiętaniem pisowni wyrazów o pisowni nie motywowanej. Prezentacje są tak dobrane, żeby dziecko nie nudziło się ćwicząc pisownię. Przede wszystkim dziecko ćwiczy łączenie obrazków z wyrazami, następnie podpisuje te obrazki przechodząc do kolejnych prezentacji, które mają na celu dalsze utrwalanie pisowni takich wyrazów jak np chór, córka, czółno, góra itp.

Lista wyrazów z rz na końcu
Program przeznaczony jest dla dzieci młodszych oraz tych, które mają trudności z zapamiętaniem pisowni wyrazów o pisowni nie motywowanej. Prezentacje są tak dobrane, żeby dziecko nie nudziło się ćwicząc pisownię. Przede wszystkim dziecko ćwiczy łączenie obrazków z wyrazami, następnie podpisuje te obrazki przechodząc do kolejnych prezentacji, które mają na celu dalsze utrwalanie pisowni takich wyrazów jak np. egzemplarz, formularz, ołtarz, twarz, kołnierz itp.

Lista rz w środku
Program ma na celu nauczenie dziecka pisowni niemotywowanej, czyli tych wyrazów, których trzeba się nauczyć na pamięć. Przeznaczony dla dzieci młodszych oraz tych, które mają trudności w zapamiętaniu pisowni niemotywowanej np barbarzyńca, korzeń, porzeczka itp.

Lista rz na początku wyrazu
Program Lista rz na początku wyrazu ma na celu nauczenie dziecka pisowni niemotywowanej, czyli tych wyrazów, których trzeba się nauczyć na pamięć np. rząd, rzecz, rzeka, rzepak itp.

Ćwiczenia na materiale niewyrazowym nw 3
Program terapeutyczny przeznaczony dla dzieci z problemem dysleksji, dysortografii. Ćwiczenia na różnych poziomach trudności. Ciekawe prezentacje uatrakcyjnią pracę z dzieckiem dyslektycznym.
labirynty
różnice między obrazkami
lustrzane odbicia punktów
znajdowanie ciągów niewyrazowych złożonych z literek p, b, g, d w tablicy literowej
łączenie pociętych fragmentów obrazka z jego oryginałem
łączenie punktów tak by powstał kontur obrazka
szukanie obrazków bez pary
rozwiązywanie zagadek i szukanie rozwiązania ukrytego w tablicy literowej
puzzle

Więcej opisów naszych programów edukacyjnych znajduje się tutaj.

Korzystając z tej strony, wyrażasz zgodę na użycie plików cookies i naszą politykę prywatności. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close