Skorzystaj teraz i pokonaj trudności szkolne!

Program Dysortografia. Program ten pomaga skutecznie nauczyć się ortografii. Można ćwiczyć z komputerem i można również drukować ćwiczenia ortograficzne. Całość zagadnień związanych z ó/u, rz/ż, ch/h, aż 348 ćwiczeń. Jedyny program na rynku z materiałem skorelowanym z aż 3 zeszytami ćwiczeń mgr Z. Saduś. Program Dysortografia to skuteczna i atrakcyjna pomoc w nauce ortografii dla Twoich dzieci. Możesz pozbyć się stresów i wyeliminować trudności szkolne. Teraz możesz zamówić ten świetny program za 77zł. Możesz też skorzystać z pakietu 3 programów: Dysortografia + Czytanie + Dyskalkulia za 147zł.

Tabliczka mnożenia jako atrakcyjna i skuteczna gra. Skorzystaj z gry teraz i wyeliminuj problemy z tabliczką mnożenia raz na zawsze. Możesz zamówić tą przydatną grę za 35zł. wyrwal.eu - gry i programy dla dzieci: czytanie, ortografia, nauka liczenia, działania, tabliczka mnożenia online.

SUPER PAKIET JUBILEUSZOWY 24 PROGRAMY

Okryj dlaczego, nasze programy mogą stanowić wielką pomoc w nauce ortografii i matematyki wczesnoszkolnej.

gry ortograficzne

Programy i gry ortograficzne i matematyczne

Gry ortograficzne i programy edukacyjne – opisy (pdf)

Pakiet 24 programy w sklepie wyrwal.eu

1. CPK – Ćwiczenia pamięci krótkotrwałej
• Ćwiczenie zapamiętywania numerów i ciągów literowych o zwiększającej się długości
• Wyszukiwanie zaprezentowanego przez chwilę wyrazu (ów) spośród innych wyrazów
• Zapamiętywanie kilku wyrazów
• Zapamiętywanie kolejności wyrazów
• Zapamiętywanie i odrysowywanie prostych kształtów z detalami
• Duży prostokąt ze szczegółami w środku, które trzeba zapamiętać

2. Czytanie
Zakres materiału:
• analiza głoskowa,
• analiza literowa,
• układanie wyrazów z rozsypanek literowych,
• wyodrębnianie wyrazów w zdaniu,
• segregowanie wyrazów wg układu liter,
• układanie wyrazów z sylab,
• wyszukiwanie krótkich słów w dłuższych wyrazach,
• ćwiczenie słuchu fonemowego,
• wskazywanie wyrazów czytanych przez lektora.

3. Dyskalkulia
Zagadnienia: ćwiczenie pojęcia liczby, ćwiczenie czynności matematycznych, rozwiązywanie prostych zadań
tekstowych i układanie do nich równań. Klasyfikacja liczb ze względu na relacje większości (mniejszości).
Proste działania: dodawanie, odejmowanie, mnożenie. Zbiory. Dla kogo: uczniowie młodszych klas SP i
nawet 6-latki. Rodzaje ćwiczeń:
• 1.”Zgadnij o jakiej liczbie myślę” czyli chodniczek liczbowy (ćwiczenie pojęcia liczby, komputer
zgaduje liczbę, którą wybrał uczeń poprzez zawężanie obszaru poszukiwań)
• 2.„Gra w węża” (uczeń współzawodniczy z komputerem, gra ćwiczy czynności matematyczne: uczeń
musi liczyć, dodawać)
• 3. „Rozwiązywanie prostych zadań” typu: „Mama kupiła 2 jabłka i 3 gruszki. Ile owoców kupiła
mama?” występujące w 2 wariantach:
• 3.1.Uczeń ma podać odpowiedź (liczbę)
• 3.2.Uczeń ma ułożyć równanie (w powyższym przykładzie 2+3=5) Uwaga, w kolejnych wykonaniach
danego zadania używane są różne liczby, tak aby uczeń nie nauczył się go na pamięć
• 4.Klasyfikowanie figur geometrycznych
• 5. Przyporządkowanie liczb do zbiorów ze względu na relację większości, mniejszości (dane są
liczby, uczeń ma wybrać liczby większe np. od 5 i mniejsze od 5). Uczeń ma tak przenieść liczby aby
spełnione były odpowiednie nierówności.
• 6. Przyporządkowanie działań do podanych wyników (podana są działania np. 2+3, 3+4, 5+7 oraz
wyniki: 5, 7, 12 uczeń ma tak przenieść działania aby pasowały do wnyków. Typy działań:
dodawanie, odejmowanie na liczbach całkowitych dodatnich i {0}, mnożenie.
Prezentacja 6 i 7 są podzielone ze względu na zakres liczb, a 7 ze względu na rodzaj działania.

4. Dyskalkulia dla gimnazjum I
Celem przewodnim programu jest ćwiczenie rozwiązywania praktycznych zadań, które opierają się o
rzeczywiste sytuacje wzięte z życia.
Rozwiązywanie tego typu zadań jest realizowane z użyciem specjalnie zaprojektowanego kreatora. Uczeń
czyta i analizuje treść zadania. Na kolejnych planszach, uczeń musi wskazać: dane zadania, szukane,
wartości danych i wreszcie wprowadza wyniki. Przejście do kolejnego etapu rozwiązywania zadania możliwe
jest po prawidłowym wykonaniu danego etapu.
Dla każdego zadania opracowano pomoc, w której jest informacja jak należy rozwiązywać dane zadanie.
Zadania podzielono na dwie grupy: 1) Zadania łatwiejsze – rozwiązanie zadania polega na dokonaniu analizy
treści zadania (znalezienie danych, szukanych) przeprowadzeniu pewnych obliczeń 2) Zadania trudniejsze,
w których trzeba wykazać się myśleniem. Często zadania te są prostsze obliczeniowo, ale ich rozwiązanie
nie jest tak bardzo schematyczne. Ich rozwiązywanie przyczynia się do głębszego zrozumienia pojęć etc.
Na każdym etapie rozwiązywania zadania zbierane są informacje, jak uczeń radzi sobie w tym etapie (np.
czy dobrze wyszukuje dane, szukane, czy prawidłowo zapamiętuje wartości danych, czy prawidłowo oblicza
wyniki etc.)
Po rozwiązaniu zadania prezentowany jest raport, określający, jak uczeń radził sobie w tym zadaniu i nad
czym musi jeszcze pracować.
Celem tego typu ćwiczeń jest wyrobienie w uczniu zalgorytmizowanego podejścia do rozwiązaniu zadań.
Celem również jest ćwiczenie analizy treści zadania, wyodrębnienie danych, szukanych, oraz
zapamiętywanie wartości danych. Aby jednak zapobiegać zbyt mechanicznemu rozwiązywaniu zadań
opracowano też zadania, w których trzeba coś zauważyć, lub wpaść na jakiś pomysł. Zadanie te są jednak
również dość proste.
Inne prezentacje:
– obliczenia procentowe
– obliczanie średniej arytmetycznej
– uzupełnianie równań typu:60*_________ = 6000 – 120, gdzie z postaci zapisu danych, należy odgadnąć
niewiadomą (tu 98)
Tego rodzaju ćwiczenia mają usprawnić proces wykonywania rachunków w pamięci.
Dobór ćwiczeń zgodny jest z postulowanym przez nauczycieli i terapeutów zakresem ćwiczeń dla uczniów z
problemem dyskalkulii w gimnazjum i dlatego różni się od typowych treści w programachnauczania
matematyki w gimnazjum.

5. Dyskalkulia dla gimnazjum II
● Obliczanie wartości wyrażeń – dla zadanego wyrażenia i wartości zmiennych uczeń oblicza
wartość tego wyrażenia np.: Oblicz wartość wyrażania 10x+3y dla x=8 i y=9.
● Redukowanie wyrażeń podobnych – W zadanym wyrażeniu uczeń ma dokonać redukcji wyrazów
podobnych np. 2a+(-3)b+(-5)a+(-2)b=-3a-5b
● Wyłączanie przed nawias – Uczeń ma zamienić sumę na iloczyn poprzez wyciągnięcie wspólnego
czynnika przed nawias np.: 35a+25b = 5(7a+5b)
● Mnożenie jedno i dwumianów – Uczeń ma wykonać mnożenie typu a(b+c) (a+b)(c+d)np:
5(a+3)=5a+15
● Sprawdzanie, czy dana liczba spełnia równanie – Uczeń podstawia daną liczbę do równania i
sprawdza, czy liczba ta spełnia to równanie np.: Sprawdź, czy liczba -0.4 spełnia równanie: 10x+11=5x+9
● Rozwiązywanie równań – równania typu ax+b=c ax+b=cx+d np.: 2x+1=3 2x+1=x+1
● Zadania tekstowe opierające się na rzeczywistych problemach z życia codziennego dostosowane do
potrzeb uczniów z dyskalkulią. Zadania inspirowane postulatami terapeutów i nauczycieli, którzy pracują z
uczniami z dyskalkulią.
● Dodatkowo program zawiera prezentacje:
○ o korzystaniu z programu
○ o wyrażeniach
○ równaniach
● Każdy rodzaj zadania posiada pomoc
Uwaga: Zadania różnią się poziomem trudności, a konkretne wartości liczbowe są losowane przez komputer

dla każdego przykładu, tak, aby dane zadnie mogło być wielokrotnie wykonywane.

6. Dysortografia (program)
Program złożony z trzech części. Zawierają one kolejno materiał dydaktyczny z zakresu pisowni ó/u, rz/ż,
ch/h. Zastosowane rodzaje prezentacji (m.in. przepisywanie, podpisywanie obrazków, pisanie ze słuchu,
uzupełnianie zdań) są dostosowane do pracy z uczniem ze specyficznymi trudnościami w nauce. Program
jest wzbogacony o ćwiczenia na materiale niewyrazowym (układanie z puzzli, porównywanie ciągów,
znajdowanie obrazków niemających par), których celem jest m.in. ćwiczenie pamięci krótkotrwałej,
współpracy półkul mózgu itp. Użycie programu pozwala uatrakcyjnić uczenie się ortografii, jak również
pozwala znacznie odciążyć nauczycieli i rodziców w pracy z uczniem. Warto dodać, iż z programów mogą
korzystać również uczniowie niemający dysortografii lub dysleksji, którzy chcą poprawić umiejętność
poprawnego pisania. Program zawiera 348 ćwiczeń. Zakres materiału jest skorelowany z zeszytami ćwiczeń
Pani mgr Zdzisławy Saduś w zakresie pisowni ó/u, rz/ż, ch/h. Ćwiczenia można drukować co daje możliwość
ćwiczenia ręcznego pisania.

7. Matematyka
Rodzaje ćwiczeń:
• Liczenie (dziecko liczy, komputer – lektor – wymawia kolejne liczby. Dokładne określanie błędów: nie
policzono wszystkiego, niektóre elementy policzono 2 razy. Możliwa demonstracja liczenia przez
komputer (komputer liczy sam) liczenie jednakowych elementów, różnych elementów (prostokąty i
elipsy), wybranych elementów (np. tylko prostokąty).
• Maszyny liczące (tak, jak literaturze) (dodające, mnożące, wersja łatwiejsza i trudniejsza ) takie
tabelki z łukiem na górze, który symbolizuje działanie. Dany jest rodzaj działania (dodawanie lub
mnożenie).
• Gra pełna pułapek (geometryczna interpretacja liczby (jako odległości) oraz dodawania i
odejmowania
• Statki (nowa wersja) komputer realizując podaje nr pola zawierający się od 1..100, W kolejnych
rzędach są pola od 1..10, 11-20, 21-30, itp. Uczeń musi określić pole, w które strzela komputer.
Prezentacja wymaga liczenia oraz ćwiczy liczby 2-cyfrowe (wprawka do systemu pozycyjnego).
• Porównywanie długości odcinków.
• Porównywanie “wielkości” figur na płaszczyźnie.
• Układanie figur geometrycznych z elementów

8. MNBT – Matematyka nie musi być trudna
Program przeznaczony jest dla uczniów szkoły podstawowej ze specyficznymi trudnościami matematyki.
Podstawowe rodzaje ćwiczeń: klasyfikacja, słowne zapisywanie liczb, zaznaczenie liczb na osi liczbowej.
Interpretacja sumy i różnicy na osi liczbowej. Rysowanie kwadratów o zadanym boku (długość boku jest
liczbą naturalną), zadanym polu (będącym kwadratem liczby naturalnej), i zadanym obwodzie. Rysowanie
kwadratu o polu mniejszym (lub równym, większym) od wzorca (ćwiczenie relacji większości mniejszości).
Rysowanie prostokątów o zadanych bokach (długości boków są liczbami naturalnymi). Rysowanie
wybranego prostokąta o zadanym polu, którego boki są liczbami naturalnymi. Rysowanie wszystkich
prostokątów o zadanym polu, którego boki są liczbami naturalnymi (ćwiczenie tabliczki mnożenia).
Ćwiczenia z zakresu dziesiątkowego systemu pozycyjnego (przestawianie liczby zgodnie z semantyką tego
zapisu np. 2346 = 2*1000+3*100+4*10+6*1). Równania z „kratką”, w którą uczeń ma wpisać brakującą liczbę.
Rodzaje działań: dodawanie, odejmowanie, mnożenie. Wszystkie działania są wykonywalne w zbiorze liczb
naturalnych. Proste równoległe, przecinające się, prostopadłe Dokładny spis ćwiczeń:
• Klasyfikacja:
• figur geometrycznych (koła, kwadraty, trójkąty)
• proste równoległe i prostopadłe
• proste prostopadłe, równoległe, przecinające się ale nie prostopadłe
• Nazwy liczb:
• 1-10
• 11-20
• 21-30
• 31-100
• 100-999
• 1000-10999
• Oś liczbowa:
• Zaznaczanie liczby od 1 do 10
• Zaznaczanie liczby od 1 do 20
• Zaznaczanie liczb o zadanej różnicy (odległości)
• Dodawanie
• Zaznaczanie liczby mniejszej od podanej
• Zaznaczenie liczby większej od podanej
• Rysowanie kwadratów:
• o zadanym boku
• o zadanym polu
• o zadanym obwodzie
• wg wzorca (takie same, większe, mniejsze)
• Rysowanie prostokątów:
• o zadanych bokach
• o zadanym polu
• wielu o zadanym polu
• o zadanym obwodzie
• Dziesiątkowy system pozycyjny:
• 10-30
• 31-100
• 101-1000
• 1001 – 10000
• Równania „z kratką”
• dodawanie do 10
• odejmowanie do 10
• mnożenie do 100
• dodawanie do 100
• odejmowanie do 100

9. Ćwiczenia na materiale niewyrazowym II
Program dla dzieci młodszych klas szkoły podstawowej przeznaczony do terapii dysleksji i dysortografii.
Zakres materiału:
• pismo obrazkowe,
• zapamiętywanie kolejności ułożenia podobnych elementów,
• obwodzenie liter p P, b B, g G, d D,
• Znajdowanie znajdowanie różnic na obrazkach,
• znajdowanie zadanych obiektów na obrazkach,
• układanie figur geometrycznych z rozsypanych elementów,
• dobieranie brakującego elementu do układanki geometrycznej,
• układanki z puzzli.

10. Program Pisownia ĄĘ I
Program wspomaga naukę zagadnień związanych z pisownią ą, ę po spółgłoskach miękkich, zmiękczonych,
j, l, ł, cz, sz, ż, w bezokolicznikach zakończonych na -ić, -yć, -eć, w wyrazach typu wąż – węże (wymiana ą:ę),
w wyrazach z ch.. A zakres materiału jest skorelowany z zeszytem ćwiczeń autorstwa mgr Z. Saduś „Zeszyt
ćwiczeń do nauki ortografii ą ę” wydanej przez Wydawnictwo Oświatowe Promyk w Opolu. Program zawiera
134 ćwiczenia. W ćwiczeniach zastosowano oddziałujące na analizatory wzrokowy i słuchowy.

11. Pisownia ą, ę, om, on, em, en cz. II
Materiał zawarty w tym programie obejmuje pisownię ą, om, on, ę, em, en: w końcówkach form
deklinacyjnych, w końcówkach form koniugacyjnych, w cząstkach ął, ęł, ęl, w zakończeniach -ąć, -ąc,
-ąwszy, itp., w zaimkach przysłownych i w innych wyrazach. Zakres materiału jest skorelowany z zeszytem
ćwiczeń autorstwa mgr Z. Saduś „Zeszyt ćwiczeń do nauki ortografii ą ę” wydanej przez Wydawnictwo
Oświatowe Promyk w Opolu.

12. Podstawy matematyki wczesnoszkolnej i tabliczka mnożenia
Program przeznaczony jest dla uczniów młodszych w przedziale 1-3. Celem programu jest ułatwienie
nabycia podstawowych kompetencji do nauki matematyki w szkole, usprawnienie operacyjnego
rozumowania, ćwiczenie podstawowych działań przez ucznia oraz opanowanie i ćwiczenie tabliczki
mnożenia. Rodzaje prezentacji:
• liczenie elementów w zbiorze (dla różnych zakresów do 10, do 20, itp),
• ćwiczenie dodawania wraz z jego reprezentacją ikoniczną (dla różnych zakresów),
• ćwiczenie mnożenia wraz z jego reprezentacją ikoniczną (dla różnych zakresów),
• porównywanie długości,
• liczenie elementów na obrazkach,
• zapamiętywanie ciągów,
• nauka tabliczki mnożenia w oparciu o przystosowaną do tego celu grę w statki.

13. Spółgłoski miękkie
Program przeznaczony jest dla dzieci młodszych klas szkoły podstawowej w przedziale 1-4. Jest
skorelowany ze skryptem A. Omiecińskiej i Z. Saduś. Obejmuje pisownię głosek miękkich
zapisywanych literami:
-si, s, ś
-ci, c, ć
-zi, z, ź
-ni, n, ń
-dzi, dz, dź
Zastosowane formy prezentacji:
• przepisywanie,
• pisanie ze słuchu,
• uzupełnianie zdań i związków wyrazowych,
• podpisywanie obrazków.
Ponadto program zawiera ćwiczenia dodatkowe polegające między innymi na:
• łączeniu punktów w litery, które z kolei tworzą wyrazy
• tworzenie schematów przedstawiających pisownię
• układanie wyrazów z pomieszanych liter

14. Ćwiczenia na materiale niewyrazowym
Celem programu jest ćwiczenie analizatora wzrokowego, pamięci krótkotrwałej i koordynacji ręka
– oko zrobiony jest na 10 poziomach trudności. Zastosowano takie formy prezentacji jak:
• porównywanie ciągów niewyrazowych opartych na literkach: p b g d
• przepisywanie znikających ciągów niewyrazowych
• sortowanie ciągów niewyrazowych do tabelek
• sortowanie cyfr do tabelek
• szukanie obrazków bez pary
• leniwe ósemki (tor samochodowy w kształcie leniwej ósemki- uczeń jeździ samochodzikiem
po torze)
• porównywanie kolorowych mozaik.

15. FOXE TESTORT 2012
System FOXE TESTORT 2012 – służy do przeprowadzania testów ortograficznych. Umożliwia on
badanie znajomości reguł ortograficznych, pamięci wzrokowej, sprawdzanie znajomości wyrazów o
pisowni niemotywowanej czyli wyrazów z list.
Pomysł ćwiczeń i niektóre przykłady w systemie zaczerpnięto z książki Pani Z. Saduś pt. „Jak
pomóc uczniowi w nauce ortografii”.
Rozwiązanie, które proponujemy cechuje:
• Możliwość wykorzystania zarówno materiału przykładowego jak i możliwość
samodzielnego definiowania/edycji zadań oraz przykładów.
• Możliwość zgromadzenia w jednym miejscu, w obrębie placówki definicji materiału
używanego do testów i wyników testów uczniów.
• Łatwe i szybkie wyszukiwanie historii testów danego ucznia i porównywanie wyników w
celu określenia postępów w terapii.
• Możliwość drukowania raportów.
• Możliwość testowania kilku uczniów jednocześnie.
• Nasz system może działać przez zarówno w obrębie sieci danej placówki na wielu
komputerach jak i bez wykorzystania sieci.
• System składa się z 2 aplikacji: Aplikacji nauczyciela oraz Aplikacji ucznia.
Aplikacja nauczyciela:
1. Zarządza systemem, zbiera informacje na temat testów wykonywanych przez uczniów.
2. Pozwala:
– konfigurować tryb wykonania testu:
– ile ćwiczeń losować do danego ćwiczenia
– czy losować kontrprzykłady
– które ćwiczenia mają być wykorzystane do testowania (aktywne)
– ustalać dopuszczalną ilość błędów w ćwiczeniu jaką może popełnić uczeń
– przeglądać:
– spis uczniów
– spis testów danego ucznia z datą wykonania testu
– szczegóły wykonania testu
– drukować raport z testu, który zawiera:
– imię i nazwisko ucznia
– datę wykonania testu
– szczegółowe wyniki testu w postaci tabelki zawierającej zestawienie
przykładów testowych, nazwę ćwiczenia, wynik.
– podsumowanie zawierające liczbę przykładów i błędów ogółem
– układać własne ćwiczenia i przykładów testowe
Aplikacja ucznia służy bezpośrednio do wykonywania testów przez ucznia.

16. Lista wyrazów z ó niewymiennym
Program Lista wyrazów ó niewymiennym przeznaczony jest dla dzieci młodszych oraz tych, które
mają trudności z zapamiętaniem pisowni wyrazów o pisowni nie motywowanej. Prezentacje są tak
dobrane, żeby dziecko nie nudziło się ćwicząc pisownię. Przede wszystkim dziecko ćwiczy łączenie
obrazków z wyrazami, następnie podpisuje te obrazki przechodząc do kolejnych prezentacji, które
mają na celu dalsze utrwalanie pisowni takich wyrazów jak np chór, córka, czółno, góra itp.

17. Lista wyrazów z rz na końcu
Program przeznaczony jest dla dzieci młodszych oraz tych, które mają trudności z zapamiętaniem
pisowni wyrazów o pisowni nie motywowanej. Prezentacje są tak dobrane, żeby dziecko nie
nudziło się ćwicząc pisownię. Przede wszystkim dziecko ćwiczy łączenie obrazków z wyrazami,
następnie podpisuje te obrazki przechodząc do kolejnych prezentacji, które mają na celu dalsze
utrwalanie pisowni takich wyrazów jak np. egzemplarz, formularz, ołtarz, twarz, kołnierz itp.

18. Lista rz w środku
Program ma na celu nauczenie dziecka pisowni niemotywowanej, czyli tych wyrazów, których
trzeba się nauczyć na pamięć. Przeznaczony dla dzieci młodszych oraz tych, które mają trudności w
zapamiętaniu pisowni niemotywowanej np barbarzyńca, korzeń, porzeczka itp.

19. Lista rz na początku wyrazu
Program Lista rz na początku wyrazu ma na celu nauczenie dziecka pisowni niemotywowanej, czyli
tych wyrazów, których trzeba się nauczyć na pamięć np. rząd, rzecz, rzeka, rzepak itp.

20. Ćwiczenia na materiale niewyrazowym 3
Program terapeutyczny przeznaczony dla dzieci z problemem dysleksji, dysortografii. Ćwiczenia na
różnych poziomach trudności. Ciekawe prezentacje uatrakcyjnią pracę z dzieckiem dyslektycznym.
• labirynty
• różnice między obrazkami
• lustrzane odbicia punktów
• znajdowanie ciągów niewyrazowych złożonych z literek p,b,g,d w tablicy literowej
• łączenie pociętych fragmentów obrazka z jego oryginałem
• łączenie punktów tak by powstał kontur obrazka
• szukanie obrazków bez pary
• rozwiązywanie zagadek i szukanie rozwiązania ukrytego w tablicy literowej
• puzzle

21. Ćwiczenia na materiale niewyrazowym 4
Program jest przeznaczony do terapii dysleksji dla dzieci starszych klas szkoły podstawowej i
zawiera następujące prezentacje:
• sześcian i jego siatki
• orientacja w przestrzeni trójwymiarowej
• odczytywanie godzin z zegarów, które znajdują się w różnych położeniach
• znajdowanie par obrazków
• filety (cięte obrazki)
• pismo obrazkowe
• układanie figur płaskich z rozsypanych części
• puzzle

Programy
22. Dysortografia 2013 WT (dla tablic interaktywnych)
23. Dysortografia 2013 Złota edycja (bez obsługi tablic interaktywnych)
Pod system Windows i MAC OS X

Opis programu Dysortografia 2013 w obu wersjach znajduje się tutaj.

24. Gra Zeta w krainie trudnych wyrazów
Program posiada instalator pod system Windows.
Gra labiryntowa, w której tytułowa Zeta, czarownica na miotle, porusza się w labiryncie i strzela do
pojawiających się wyrazów zgodnie z poleceniem.
Zakres materiału
• Wyrazy z „ó” motywowanym i niemotywowanym
• Wyrazy z „h” na początku z listy
• Wyrazy z „h” w środku z listy
• Utrwalanie wyrazów z listy z „ó”
• Utrwalanie wyrazów z listy z „rz” na początku
• Wyrazy z „rz” na początku z listy i z „ż”
• Wyrazy z „rz” w środku z listy i „rz” wymiennym na „r”
• Wyrazy z listy z „rz” na końcu
• Wyrazy z „ch” na początku i wg zasad
• Wyrazy z „ch” w środku i wg zasad

Korzystając z tej strony, wyrażasz zgodę na użycie plików cookies i naszą politykę prywatności. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close